فضای دوبعدی

در فیزیک و ریاضی و در فضای اقلیدسی به دنباله‌ای از n عدد حقیقی یک نقطه در فضای n بعدی گفته می‌شود و هنگامی که n=۲ باشد این نقط درفضای دوبعدی جای دارد.

هندسه دو بعدیویرایش

چندضلعی‌هاویرایش

نام مثلث مربع پنج‌ضلعی شش‌ضلعی هفت‌ضلعی هشت‌ضلعی
ضلع‌ها {۳} {۴} {۵} {۶} {۷} {۸}
شکل            
نام نه‌ضلعی ده‌ضلعی یازده‌ضلعی دوازده‌ضلعی سیزده‌ضلعی چهارده‌ضلعی
ضلع‌ها {۹} {۱۰} {۱۱} {۱۲} {۱۳} {۱۴}
شکل            
نام پانزده‌ضلعی شانزده‌ضلعی هفده‌ضلعی هجده‌ضلعی نوزده‌ضلعی بیست‌ضلعی ...n-gon
ضلع‌ها {۱۵} {۱۶} {۱۷} {۱۸} {۱۹} {۲۰} {n}
شکل            
نام پنج‌پر هفت‌پر هشت‌پر نه‌پر ده‌پر ...n-پر
ضلع‌ها {۵/۲} {۷/۲} {۷/۳} {۸/۳} {۹/۲} {۹/۴} {۱۰/۳} {n/m}
شکل              

دایرهویرایش

دستگاه مختصاتیویرایش

سه دستگاه مختصات برای دو بعد وجود دارد

منابعویرایش