فهرست ستارگان نامزد ابرنواختر

فهرست نزدیکترین ستارگان نامزد ابرنواختر
نام ستاره صورت فلکی جرم خورشیدی رده‌بندی ستاره فاصله (سال نوری)
آی‌کی اسب بالدار اسب بالدار ۱٫۴۴ A8m / کوتوله سفید ۱۵۰
سهیل شاه‌تخته ۹٫۳۰ WC8 310
آلفا گرگ گرگ ۱۰ B1.۵ ۵۵۰
قلب عقرب عقرب ۱۲٫۴ M1.5Iab-b ۶۰۳
ابطالجوزا شکارچی ۱۴ M2Iab ۶۴۰
کاپا شکارچی شکارچی ۱۶ B0.5 Iab ۶۵۰
گاما بادبان بادبان ۳۵ WC8 + O7.5e ۸۴۰
پای شکارچی شکارچی ۱۸ B8Ia ۸۶۰
زتا کشتیدم کشتی‌دم ۲۳ O4If(n)p ۱۰۹۰
پی کشتی‌دم کشتی‌دم ۱۱٫۷ K3 Ib ۱۱۰۰
نظام شکارچی ۲۰ B8Ia ۱۳۰۰
وزن سگ بزرگ ۱۷ F8Ia ۱۶۰۰
۱۱۹ گاو گاو ۱۴ M2Iab-Ib ۱۸۰۲
آراس مارافسای مارافسای ? M2III / کوتوله سفید ۱۹۵۰
مو قیفاووس قیفاووس ۱۹٫۲ M1I ۲۴۰۰
زتا¹ کژدم کژدم ۶۰ B1.5 Iae ۲۶۰۰
امیکرون۲ سگ بزرگ سگ بزرگ ۲۲ B3 Ia ۲۸۰۰
مو کمان کمان ۲۳ B2III ۳۰۰۰
دنب ماکیان ۱۹ A2 Ia ۳۲۰۰
تی قطب‌نما قطب‌نما ? کوتوله سفید ۳۲۶۰
وی‌وای سگ بزرگ سگ بزرگ ۱۸ M3 ۴۹۰۰
ان‌ام‌ال دجاجه ماکیان ۲۵–۴۰ M6I ۵۳۰۰
پی دجاجه ماکیان ۳۰ B1Ia ۶۰۰۰
اتا شاه‌تخته شاه‌تخته ۱۳۰ LBV ۷۰۰۰
اچ دی ۱۶۸۶۲۵ کمان ۱۲٫۵ B6Ia ۷۲۰۰
ولف رایه ۱۰۴ کمان ۲۵ WC9d/OB ۸۰۰۰
ماکیان اب ۲-۱۲ ماکیان ۱۱۰ B3-B5Iae ۱۰۰۰۰
اچ‌دی۹۳۲۵۰ شاه‌تخته ۱۱۸ O3.5V ۱۰۰۰۰
رو ذات‌الکرسی ذات‌الکرسی ۴۰ G2Ia0e ۱۱۶۴۸
  • ستارگان فراغولی که با رنگ صورتی مشخص شده‌اند از نزدیکترین نامزدهای فرانواختر هستند.
  • فهرست بالا مربوط به ستارگانی است که سرنوشت آنها انفجار ابرنواختریست. این بدین معنی نیست که همه این ستارگان در آستانه ابرنواختر شدن هستند برای مثال ستاره ابط الجوزا سوخت هسته‌ای خود را به پایان رسانده و هر لحظه امکان رمبش و انفجار آن وجود دارد ولی ستاره پای شکارچی یک ستاره نسبتاً جوان است که چند میلیون سال دیگر به مرحله‌ای که ابط الجوزا در آن قرار دارد خواهد رسید.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش