۹۴۲ (قمری)، نهصد و چهل و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم ژوئیه سال ۱۵۳۵ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش