۹۴۵ (قمری)، نهصد و چهل و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم ژوئن سال ۱۵۳۸ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش