۹۴۴ (قمری)، نهصد و چهل و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم ژوئن سال ۱۵۳۷ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش