۹۴۶ (قمری)، نهصد و چهل و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم مه سال ۱۵۳۹ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش