۹۴۸ (قمری)، نهصد و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم مه سال ۱۵۴۱ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش