۹۵۱ (قمری)، نهصد و پنجاه و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم آوریل سال ۱۵۴۴ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش