باز کردن منو اصلی
هخامنش
شاه پارسوماش
آریارمنه
* فرماندار پارس
کوروش یکم
* شاه انشان
آرشام
* فرماندار پارس
کمبوجیه یکم
* شاه انشان
ویشتاسپ
شاهزاده
کوروش دوم
شاه ایران
داریوش یکم
شاه ایران
کمبوجیه دوم
شاه ایران
گئومات
بردیای دروغین
آرتیستون
شاهدخت
آتوسا
شاهدخت
خشایارشا
شاه ایران
اردشیر یکم
شاه ایران
خشایارشای دوم
شاه ایران
سغدیانوس
شاه ایران
داریوش دوم
شاه ایران
آرسیتس
شاهزاده
پروشات
شاهدخت
بغابوخش
شاهزاده
اردشیر دوم
شاه ایران
آمستریس
شاهدخت
کوروش کوچک
شاهزاده
کوروش چهارم
شاهزاده
اوستن
شاهزاده
اردشیر سوم
شاه ایران
اچا
شاهزاده
رودوگونه
شاهزاده
آپاما
شاهزاده
سیسیگامبیس‏
شاهدخت
آرشام
شاهزاده
ارشک
شاه ایران
پروشات دوم
شاهدخت
اخاشتره
شاهزاده
داریوش سوم
شاه ایران
اسکندر مقدونی
شاه مقدونیه و ایران
استاتیرای سوم
شاهدخت