دائه هیونسوک

دائه هیونسوک (مرگ ۸۹۴) سیزدهمین پادشاه بالهایی بود. او نوه دائه گون هوانگ بود؛ که از ۸۷۱ تا ۸۹۴ سلطنت کرد. بعد از وی دائه ویهائه به پادشاهی رسید.

دائه هیونسوک
هانگول
هانجا
Revised RomanizationDae Hyeon-seok
McCune–ReischauerTae Hyŏn-sŏk

منابعEdit

دائه هیونسوک
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۹۴
بعد از

دائه گون هوانگ
پادشاه بالهایی
۸۹۴ _ ۸۷۱
قبل از


دائه ویهائه