باز کردن منو اصلی

گان بالهایی (حکومت ۸۱۷ تا ۸۱۸) نهمین پادشاه بالهایی بود. او پسر ششم پادشاه گانگ و برادر کوچکتر پادشاه هوی و پادشاه جونگ بود. او نام دوره ای تایزی را برای خود انتخاب کرد به معنای شروع باشکوه.بعد از او سون به پادشاهی رسید.

گان بالهایی
هانگول
هانجا
Revised Romanization Gan wang
McCune–Reischauer Kan wang
Birth name
هانگول
هانجا
Revised Romanization Dae Myeong-chung
McCune–Reischauer Tae Myŏng-ch'ung

منابعویرایش

گان بالهایی
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۱۸
بعد از

هوی
پادشاه بالهایی

۸۱۸_۸۱۷
قبل از

سون