دوره‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام

دوره اولویرایش

مقام متصدی
رئیس قوه مجریه سید علی خامنه‌ای (رئیس)
رئیس قوه مقننه اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس قوه قضائیه سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
فقهای شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی
احمد جنتی
محمد امامی کاشانی
محمد مؤمن
لطف‌الله صافی گلپایگانی
محمد یزدی
ابوالقاسم خزعلی
محمدرضا توسلی محلاتی
سید محمد موسوی خوئینی‌ها
میرحسین موسوی
سید احمد خمینی

دوره دومویرایش

مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس) بله
رئیس قوه مقننه مهدی کروبی خیر
رئیس قوه قضائیه محمد یزدی بله
فقهای شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی بله
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمد مؤمن بله
غلامرضا رضوانی خیر
ابوالقاسم خزعلی بله
وزیر مربوط
رئیس کمیسیون مربوط
محمدرضا توسلی محلاتی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
میرحسین موسوی بله
سید احمد خمینی بله
محمدرضا مهدوی کنی خیر
یوسف صانعی خیر
محمدعلی موحدی کرمانی خیر
محمدحسن قدیری ابیانه خیر
حسن صانعی خیر
عبدالله نوری خیر

دوره سومویرایش

مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس) بله
رئیس قوه مقننه علی‌اکبر ناطق نوری خیر
رئیس قوه قضائیه محمد یزدی بله
فقهای شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی بله
سید محمود هاشمی شاهرودی خیر
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمد مؤمن بله
غلامرضا رضوانی بله
ابوالقاسم خزعلی بله
وزیر مربوط
رئیس کمیسیون مربوط
محمدرضا مهدوی کنی بله
حسن صانعی بله
سید احمد خمینی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
محمدعلی موحدی کرمانی بله
محمدرضا توسلی محلاتی بله
عبدالله نوری بله
میرحسین موسوی بله
حسن روحانی خیر
حسن حبیبی خیر

دوره چهارمویرایش

شخصیت‌های حقیقی
عضو عضویت در دوره قبل
اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس) بله
حسن حبیبی (دبیر) بله
محسن رضایی (دبیر) خیر
محمدرضا مهدوی کنی بله
ابراهیم امینی خیر
عباس واعظ طبسی خیر
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمدعلی موحدی کرمانی بله
میرحسین موسوی بله
علی‌اکبر ولایتی خیر
محمد محمدی ری‌شهری خیر
حسن صانعی بله
حسن روحانی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
حبیب‌الله عسگراولادی خیر
قربانعلی دری نجف‌آبادی خیر
علی لاریجانی خیر
سید مصطفی میرسلیم خیر
محمدرضا توسلی محلاتی بله
عبدالله نوری بله
سید مرتضی نبوی خیر
سید حسن فیروزآبادی خیر
غلام‌رضا آقازاده خیر
بیژن نامدار زنگنه خیر
محمد هاشمی رفسنجانی خیر
سید محسن نوربخش خیر
شخصیت‌های حقوقی
مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه اکبر هاشمی رفسنجانی بله
سید محمد خاتمی خیر
رئیس قوه مقننه علی‌اکبر ناطق‌نوری بله
مهدی کروبی خیر
رئیس قوه قضائیه محمد یزدی بله
سید محمود هاشمی شاهرودی بله
فقهای شورای نگهبان سید محمود هاشمی شاهرودی بله
محمد یزدی بله
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمد مؤمن بله
غلامرضا رضوانی بله
ابوالقاسم خزعلی بله
رضا استادی خیر
سید حسن طاهری خرم‌آبادی خیر
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط
رئیس کمیسیون مربوط

دوره پنجمویرایش

شخصیت‌های حقیقی
عضو عضویت در دوره قبل
اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس) بله
محسن رضایی (دبیر) بله
محمدرضا مهدوی کنی بله
ابراهیم امینی بله
عباس واعظ طبسی بله
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمدعلی موحدی کرمانی بله
حسن حبیبی بله
میرحسین موسوی بله
علی‌اکبر ولایتی بله
محمد محمدی ری‌شهری بله
حسن صانعی بله
حسن روحانی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
حبیب‌الله عسگراولادی بله
قربانعلی دری نجف‌آبادی بله
علی لاریجانی بله
سید مصطفی میرسلیم بله
محمدرضا توسلی محلاتی بله
عبدالله نوری بله
سید مرتضی نبوی بله
سید حسن فیروزآبادی بله
غلام‌رضا آقازاده بله
بیژن نامدار زنگنه بله
محمد هاشمی رفسنجانی بله
سید محسن نوربخش بله
مهدی کروبی بله
علی‌اکبر ناطق نوری بله
محمدرضا عارف خیر
حسین مظفر خیر
محمدرضا باهنر خیر
محمدجواد ایروانی خیر
شخصیت‌های حقوقی
مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه سید محمد خاتمی بله
محمود احمدی‌نژاد خیر
رئیس قوه مقننه مهدی کروبی بله
غلامعلی حداد عادل خیر
رئیس قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی بله
فقهای شورای نگهبان سید محمود هاشمی شاهرودی بله
محمد یزدی بله
احمد جنتی بله
صادق لاریجانی خیر
محمد مؤمن بله
غلامرضا رضوانی بله
سید محمدرضا مدرسی یزدی خیر
رضا استادی بله
سید حسن طاهری خرم‌آبادی بله
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط
رئیس کمیسیون مربوط

دوره ششمویرایش

شخصیت‌های حقیقی
عضو عضویت در دوره قبل
اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس) بله
محسن رضایی (دبیر) بله
محمدرضا مهدوی کنی بله
ابراهیم امینی بله
عباس واعظ طبسی بله
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمدعلی موحدی کرمانی بله
حسن حبیبی بله
میرحسین موسوی بله
علی‌اکبر ولایتی بله
محمد محمدی ری‌شهری بله
حسن صانعی بله
حسن روحانی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
حبیب‌الله عسگراولادی بله
قربانعلی دری نجف‌آبادی بله
علی لاریجانی بله
سید مصطفی میرسلیم بله
محمدرضا توسلی محلاتی بله
عبدالله نوری بله
سید مرتضی نبوی بله
سید حسن فیروزآبادی بله
غلام‌رضا آقازاده بله
بیژن نامدار زنگنه بله
محمد هاشمی رفسنجانی بله
سید محسن نوربخش بله
مهدی کروبی بله
علی‌اکبر ناطق نوری بله
محمدرضا عارف بله
حسین مظفر بله
محمدرضا باهنر بله
محمدجواد ایروانی بله
غلامعلی حداد عادل بله
پرویز داودی خیر
غلامحسین محسنی اژه‌ای خیر
علی آقامحمدی خیر
محمد فروزنده خیر
داود دانش‌جعفری خیر
شخصیت‌های حقوقی
مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه محمود احمدی‌نژاد بله
رئیس قوه مقننه غلامعلی حداد عادل بله
علی لاریجانی بله
رئیس قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی بله
صادق لاریجانی بله
فقهای شورای نگهبان سید محمود هاشمی شاهرودی بله
محمد یزدی بله
احمد جنتی بله
صادق لاریجانی بله
محمد مؤمن بله
غلامرضا رضوانی بله
سید محمدرضا مدرسی یزدی بله
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط
رئیس کمیسیون مربوط

دوره هفتم-ویرایش

شخصیت‌های حقیقی
عضو عضویت در دوره قبل
اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس) بله
محمدعلی موحدی کرمانی (رئیس موقت) بله
محسن رضایی (دبیر) بله
محمدرضا مهدوی کنی بله
ابراهیم امینی بله
عباس واعظ طبسی بله
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
حسن حبیبی بله
علی‌اکبر ولایتی بله
محمد محمدی ری‌شهری بله
حسن صانعی بله
حسن روحانی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
حبیب‌الله عسگراولادی بله
قربانعلی دری نجف‌آبادی بله
علی لاریجانی بله
سید مصطفی میرسلیم بله
محمدرضا توسلی محلاتی بله
عبدالله نوری بله
سید مرتضی نبوی بله
سید حسن فیروزآبادی بله
غلام‌رضا آقازاده بله
بیژن نامدار زنگنه بله
محمد هاشمی رفسنجانی بله
سید محسن نوربخش بله
علی‌اکبر ناطق نوری بله
محمدرضا عارف بله
حسین مظفر بله
محمدرضا باهنر بله
محمدجواد ایروانی بله
محمود احمدی‌نژاد بله
احمد وحیدی خیر
محمود محمدی عراقی خیر
محمدحسین صفار هرندی خیر
حسین محمدی خیر
شخصیت‌های حقوقی
مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه محمود احمدی‌نژاد بله
حسن روحانی بله
رئیس قوه مقننه علی لاریجانی بله
رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی بله
فقهای شورای نگهبان سید محمود هاشمی شاهرودی بله
محمد یزدی بله
احمد جنتی بله
محمد مؤمن بله
غلامرضا رضوانی بله
مهدی شب‌زنده‌دار خیر
سید محمدرضا مدرسی یزدی بله
دبیر شورای عالی امنیت ملی سعید جلیلی خیر
علی شمخانی خیر
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط
رئیس کمیسیون مربوط

دوره هشتم-ویرایش

شخصیت‌های حقیقی
عضو عضویت در دوره قبل
سید محمود هاشمی شاهرودی (رئیس) بله
صادق لاریجانی (رئیس) بله
محسن رضایی (دبیر) بله
محمدباقر ذوالقدر (دبیر) خیر
محمدرضا مهدوی کنی بله
ابراهیم امینی بله
عباس واعظ طبسی بله
احمد جنتی بله
محمد امامی کاشانی بله
محمدعلی موحدی کرمانی بله
حسن حبیبی بله
علی‌اکبر ولایتی بله
محمد محمدی ری‌شهری بله
حسن صانعی بله
حسن روحانی بله
سید محمد موسوی خوئینی‌ها بله
حبیب‌الله عسگراولادی بله
قربانعلی دری نجف‌آبادی بله
علی لاریجانی بله
سید مصطفی میرسلیم بله
محمدرضا توسلی محلاتی بله
عبدالله نوری بله
سید مرتضی نبوی بله
سید حسن فیروزآبادی بله
غلام‌رضا آقازاده بله
بیژن نامدار زنگنه بله
محمد هاشمی رفسنجانی بله
سید محسن نوربخش بله
علی‌اکبر ناطق نوری بله
محمدرضا عارف بله
حسین مظفر بله
محمدرضا باهنر بله
محمدجواد ایروانی بله
سید ابراهیم رئیسی خیر
محمدباقر قالیباف خیر
غلامرضا مصباحی‌مقدم خیر
صادق واعظ‌زاده خیر
محسن مجتهد شبستری خیر
سعید جلیلی بله
سید محمد صدر خیر
احمد توکلی خیر
شخصیت‌های حقوقی
مقام متصدی عضویت در دوره قبل
رئیس قوه مجریه حسن روحانی بله
سید ابراهیم رئیسی خیر
رئیس قوه مقننه علی لاریجانی بله
محمدباقر قالیباف خیر
رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی بله
سید ابراهیم رئیسی خیر
غلامحسین محسنی اژه‌ای بله
فقهای شورای نگهبان سید محمود هاشمی شاهرودی بله
محمد یزدی بله
احمد جنتی بله
صادق لاریجانی بله
سید احمد حسینی خراسانی خیر
محمد مؤمن بله
علیرضا اعرافی خیر
سید احمد خاتمی خیر
سید محمدرضا مدرسی یزدی بله
دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی بله
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری خیر
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط
رئیس کمیسیون مربوط

منابعویرایش