فهرست اجرام منظومه شمسی بر پایه اندازه

مقالهٔ فهرست ویکی‌پدیا

فهرستویرایش

اجرام بزرگتر از دویست کیلومتر در شعاعویرایش

شی تصویر شعاع متوسط
(کیلومتر)
شعاع متوسط (نسبت به زمین)
(R)
حجم
(۱۰۹ km۳)
حجم (نسبت به زمین)
(V)
جرم
‎×۱۰۲۱ kg
(Yg)
جرم (نسبت به زمین)
(M)
چگالی
g/cm۳
گرانش سطحی
(m/s۲)
گرانش سطحی(نسبت به زمین)
(♁)
نوع جرم شکل
خورشید   ۶۹۶٬۰۰۰ ۱۰۹٫۲۵ ۱٬۴۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۰۳٬۷۸۱ ۱٬۹۸۹٬۱۰۰٬۰۰۰ ۳۳۲٬۸۳۷ ۱٫۴۰۹ ۲۷۴٫۰ ۲۸٫۰۲ ستاره منظم
مشتری   ۶۹٬۹۱۱ ۱۰٫۹۷ ۱٬۴۳۱٬۲۸۰ ۱٬۳۲۱ ۱٬۸۹۸٬۶۰۰ ۳۱۷٫۸۳ ۱٫۳۳ ۲۴٫۷۹ ۲٫۵۳۵ سیاره منظم
زحل   ۵۸٬۲۳۲ ۹٫۱۴ ۸۲۷٬۱۳۰ ۷۶۴ ۵۶۸٬۴۶۰ ۹۵٫۱۵۹ ۰٫۷۰ ۱۰٫۴۴۵ ۱٫۰۶ سیاره منظم
اورانوس   ۲۵٬۳۶۲ ۳٫۹۸ ۶۸٬۳۴۰ ۶۳٫۱ ۸۶٬۸۳۲ ۱۴٫۵۳۶ ۱٫۳۰ ۸٫۸۷ ۰٫۹۰ سیاره منظم
نپتون   ۲۴٬۶۲۲ ۳٫۸۷ ۶۲٬۵۴۰ ۵۷٫۷ ۱۰۲٬۴۳۰ ۱۷٫۱۴۷ ۱٫۷۶ ۱۱٫۱۵ ۱٫۱۴۰ سیاره منظم
زمین   ۶٬۳۷۱ ۱ ۱٬۰۸۳٫۲۱ ۱ ۵٬۹۷۳٫۶ ۱ ۵٫۵۱۵ زمین ۱ سیاره منظم
ناهید   ۶٬۰۵۱ ۰٫۹۵۰ ۹۲۸٫۴۳ ۰٫۸۵۷ ۴٬۸۶۸٫۵ ۰٫۸۱۵ ۵٫۲۴ ۸٫۸۷۲ ۰٫۹۱ سیاره منظم
بهرام (سیاره)   ۳٬۳۹۰٫ ۰٫۵۳۲ ۱۶۳٫۱۸ ۰٫۱۵۱ ۶۴۱٫۸۵ ۰٫۱۰۷ ۳٫۹۴ ۳٫۷ ۰٫۳۸ سیاره منظم
گانیمد
Jupiter III
  ۲٬۶۳۱٫۲ ۰٫۴۱۳ ۷۶٫۳۰ ۰٫۰۷۰۴ ۱۴۸٫۲ ۰٫۰۲۴۸ ۱٫۹۳۶ ۱٫۴۲۸ ۰٫۱۵ یکی از ماه‌های مشتری منظم
تیتان
Saturn VI
  ۲٬۵۷۶[۱] ۰٫۴۰۴ ۷۱٫۵۲ ۰٫۰۶۶۰ ۱۳۴٫۵ ۰٫۰۲۲۵ ۱٫۸۸ ۱٫۳۵۴ ۰٫۱۴ یکی از ماه‌‌های زحل منظم
عطارد   ۲٬۴۳۹٫۷ ۰٫۳۸۳ ۶۰٫۸۳ ۰٫۰۵۶۲ ۳۳۰٫۲ ۰٫۰۵۵۳ ۵٫۴۳ ۳٫۷ ۰٫۳۸ سیاره منظم
کالیستو
Jupiter IV
  ۲٬۴۱۰٫۳ ۰٫۳۷۸ ۵۸٫۶۵ ۰٫۰۵۴۱ ۱۰۷٫۶ ۰٫۰۱۸ ۱٫۸۳ ۱٫۲۳۶۰۳ ۰٫۱۲۶ یکی از ماه‌های مشتری منظم
آیو
Jupiter I
  ۱٬۸۲۱٫۵ ۰٫۲۸۶ ۲۵٫۳۲ ۰٫۰۲۳۴ ۸۹٫۳ ۰٫۰۱۵ ۳٫۵۲۸ ۱٫۷۹۷ ۰٫۱۸۳ یکی از ماه‌های مشتری منظم
ماه   ۱٬۷۳۷٫۱ ۰٫۲۷۳ ۲۱٫۹۵۸ ۰٫۰۲۰۳ ۷۳٫۵ ۰٫۰۱۲۳ ۳٫۳۴۶۴ ۱٫۶۲۵ ۰٫۱۶۶ ماه زمین منظم
اروپا
Jupiter II
  ۱٬۵۶۱ ۰٫۲۴۵ ۱۵٫۹۳ ۰٫۰۱۴۷ ۴۸ ۰٫۰۰۸۰۳ ۳٫۰۱ ۱٫۳۱۶ ۰٫۱۳۴ یکی از ماه‌های مشتری منظم
تریتون
Neptune I
  ۱٬۳۵۳٫۴ ۰٫۲۱۲ ۱۰٫۳۸ ۰٫۰۰۹۶ ۲۱٫۵ ۰٫۰۰۳۵۹ ۲٫۰۶۱ ۰٫۷۸۲ ۰٫۰۷۹۷ یکی از ماه‌های نپتون منظم
اریس
۱۳۶۱۹۹
  ۱٬۱۷۰ [۲]R ۰٫۱۸۲ ۷ ۰٫۰۰۷ ۱۶٫۷[۳] ۰٫۰۰۲۷ ۲٫۲۵ 0.662 ۰٫۰۶۷۷ سیاره کوتولهSDOدوتایی منظم
پلوتو
۱۳۴۳۴۰
  ۱٬۱۵۳[۴] ۰٫۱۸۱ ۷٫۱۵ ۰٫۰۰۶۶ ۱۳٫۱۰۵ ۰٫۰۰۲۲ ۲٫۰ ۰٫۶۱ ۰٫۰۶۲ سیاره کوتوله
کمربند کویپر
منظم
تیتانیا
Uranus III
  ۷۸۸٫۹ ۰٫۱۲۴ ۲٫۰۶ ۰٫۰۰۱۹ ۳٫۵۲۶ ۰٫۰۰۰۵۹ ۱٫۷۲ ۰٫۳۷۸ ۰٫۰۳۸۵ ماه‌های اورانوس منظم
رئا
Saturn V
  ۷۶۴٫۱[۵] ۰٫۱۲ ۱٫۸۷ ۰٫۰۰۱۷ ۲٫۳۱۶۶ ۰٫۰۰۰۳۹ ۱٫۲۳ ۰٫۲۶ ۰٫۰۲۷ ماه‌های زحل منظم
اوبرون
Uranus IV
  ۷۶۱٫۴ ۰٫۱۲ ۱٫۸۵ ۰٫۰۰۱۷ ۳٫۰۱۴ ۰٫۰۰۰۵ ۱٫۶۳ ۰٫۳۴۷ ۰٫۰۳۵ ماه‌های اورانوس منظم
یاپتوس
Saturn VIII
  ۷۳۵٫۶[۶] ۰٫۱۱۳ ۱٫۵۵ ۰٫۰۰۱۴ ۱٫۹۷۳۹ ۰٫۰۰۰۳۳ ۱٫۰۸ ۰٫۲۲۳ ۰٫۰۲۲۷ ماه‌های زحل منظم
ماکی‌ماکی RA
۱۳۶۴۷۲
  ۷۱۰[۷] ۰٫۱۲۶
–۰٫۱۵۷
۱٫۸ ۰٫۰۰۲ ۳ ۰٫۰۰۰۶۷ ۲٫۰ 0.4 ۰٫۰۴ سیاره کوتوله
کمربند کویپر
منظم
کارون
Pluto I
۶۰۳٫۵[۸] ۰٫۰۹۵ ۰٫۸۷ ۰٫۰۰۰۸ ۱٫۵۲ ۰٫۰۰۰۲۵ ۱٫۶۵ ۰٫۲۷۹ ۰٫۰۲۸ ماه‌های پلوتو منظم
سدنا*AR
۹۰۳۷۷
  ۶۰۰–۸۰۰ ۰٫۰۹
–۰٫۱۴
۱٫۷۳ ۰٫۰۰۱۶ ۳ ۰٫۰۰۰۵۰ ۲٫۰ ۰٫۳۳
–۰٫۵۰
۰٫۰۳۳۷
–۰٫۰۵۱۱
Detached object نامعلوم
اومبریل
Uranus II
  ۵۸۴٫۷ ۰٫۰۹۲ ۰٫۸۴ ۰٫۰۰۰۸ ۱٫۲ ۰٫۰۰۰۲۰ ۱٫۴ ۰٫۲۳۴ ۰٫۰۲۴ ماه‌های اورانوس منظم
آریل
Uranus I
  ۵۷۸٫۹ ۰٫۰۹۱ ۰٫۸۱ ۰٫۰۰۰۸ ۱٫۳۵ ۰٫۰۰۰۲۲ ۱٫۶۷ ۰٫۲۶۹ ۰٫۰۲۷ ماه‌های اورانوس منظم
دیونه
Saturn IV
  ۵۶۱٫۶ ۰٫۰۸۸ ۰٫۷۳ ۰٫۰۰۰۷ ۱٫۰۹۶ ۰٫۰۰۰۱۸۳ ۱٫۴۸ ۰٫۲۳۲ ۰٫۰۲۳۶ ماه‌های زحل منظم
تتیس
Saturn III
  ۵۳۳ ۰٫۰۸۳ ۰٫۶۲۴ ۰٫۰۰۰۶ ۰٫۶۱۷۳ ۰٫۰۰۰۱۰۳ ۱٫۱۵ ۰٫۱۴۵ ۰٫۰۱۵ ماه‌های زحل منظم
Haumea
۱۳۶۱۰۸
۲۰۰۳ EL۶۱
۵۲۵–۵۷۵[۹]R
۰٫۱۱۷ ۱٫۳–۱٫۶ ۰٫۰۰۱ ۴٫۰۰۶ ۰٫۰۰۰۶۹ ۲٫۵۵۱[۱۰] ۰٫۴۴ ۰٫۰۴۵ سیاره کوتوله
کمربند کویپرtrinary
منظم
Ceres
۱
  ۴۷۵ ۰٫۰۷۶ ۰٫۴۳۷ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۹۵ ۰٫۰۰۰۱۵۹ ۲٫۰۸ ۰٫۲۷ ۰٫۰۲۷۵ سیاره کوتولهسیارک منظم
(۲۲۹۷۶۲) ۲۰۰۷ UK۱۲۶۹ ۴۳۹ ۰٫۰۶۹ ۰٫۳۵۴ ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۷۰۸P ۰٫۰۰۰۱ ۲٫۰ 0.246 ۰٫۰۲۵ SDO نامعلوم
(۲۲۵۰۸۸) ۲۰۰۷ OR۱۰ ۴۳۷٫۵–۷۰۰ ۰٫۰۹۴ ۰٫۹۰۴ ۰٫۰۰۰۸ ۱٫۸۱P ۰٫۰۰۰۳ ۲٫۰P 0.168 ۰٫۰۱۷ SDO نامعلوم
سیارک ۹۰۴۸۲RA
۹۰۴۸۲
  ۴۲۵[۷] ۰٫۰۶۹
–۰٫۰۸
۰٫۴ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۶۳A ۰٫۰۰۰۱ ۱٫۵ 0.234 ۰٫۰۲۳ کمربند کویپرپلوتینودوتایی نامعلوم
(۸۴۵۲۲) ۲۰۰۲ TC۳۰۲R ۴۱۲٫۵–۵۷۲٫۷[۹] ۰٫۰۹ ۰٫۷۸۶ ۰٫۰۰۰۷ ۱٫۵۷۳P ۰٫۰۰۰۲۶ ۲٫۰ 0.321 ۰٫۰۳۳ کمربند کویپر۲:5 resonance نامعلوم
(۱۴۵۴۵۲) ۲۰۰۵ RN۴۳۹ ۳۶۵[۱۱] ۰٫۰۵۷۳ ۰٫۲۰۳۶ ۰٫۰۰۰۱۹ ۰٫۴۰۷P ۰٫۰۰۰۰۶۸ ۲٫۰ 0.205 ۰٫۰۲۰۹۶ کمربند کویپر[۱۱] نامعلوم
۲۰۰۲ MS۴ ۳۵۸[۱۲]R ۰٫۰۵۷ ۰٫۲۰۳ ۰٫۰۰۰۱۸ ۰٫۴۰۰۵P ۰٫۰۰۰۰۶۷ ۲٫۰P 0.204 ۰٫۰۲۰۸۶ کمربند کویپر[۱۱] نامعلوم
سیارک ۵۵۶۳۷R   ۳۴۰٫۶ [۹] ۰٫۰۵۳۵ ۰٫۱۶۶ ۰٫۰۰۰۱۵۳ ۰٫۳۳۱P ۰٫۰۰۰۰۵۵۴ ۲٫۰ 0.191 ۰٫۰۱۹۵۲ کمربند کویپردوتایی نامعلوم
(۹۰۵۶۸) ۲۰۰۴ GV۹R ۳۳۸٫۵[۹] ۰٫۰۵۳۱ ۰٫۱۶۲ ۰٫۰۰۰۱۵ ۰٫۳۲۵P ۰٫۰۰۰۰۵۳۴ ۲٫۰ 0.19 ۰٫۰۱۹۴ کمربند کویپر نامعلوم
سیارک ۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
  ۳۲۷–۴۴۵[۱۳] ۰٫۰۷ ۰٫۳۷ ۰٫۰۰۰۳ ۱٫۶[۱۳] ۰٫۰۰۰۳ ۴٫۲[۱۳] 0.125 ۰٫۰۱۳ کمربند کویپرCubewanoدوتایی نامعلوم
سیارک ۲۸۹۷۸RA
۲۸۹۷۸
  325[۹] ۰٫۰۵۱ ۰٫۱۴۴ ۰٫۰۰۰۱۳۳ 0.3 ۰ ۲٫۰۸۶ 0.19 0.021 کمربند کویپر نامعلوم
سیارک ۴۲۳۰۱۹ ۳۱۸ [۱۱] ۰٫۰۵ ۰٫۱۳۴ ۰٫۰۰۰۱۲ ۰٫۲۶۹P ۰٫۰۰۰۰۴۵ ۲٫۰P 0.178 ۰٫۰۱۸ SDO[۱۱] نامعلوم
(۵۵۵۶۵) ۲۰۰۲ AW۱۹۷R   ۳۱۳–۳۵۰[۱۴] ۰٫۰۵۷۶ ۰٫۲۰۷ ۰٫۰۰۰۱۹ ۰٫۴۱۴P ۰٫۰۰۰۰۶۹ ۲٫۰ 0.206 ۰٫۰۲۱۱ کمربند کویپر[۱۱] نامعلوم
سیارک ۲۰۰۰۰*
۲۰۰۰۰
  ۳۱۰[۹] ۰٫۰۴۹ ۰٫۱۲۵ ۰٫۰۰۰۱۱۵ ۰٫۳۷ ۶٫۲E-۵ ۰٫۹۹۲[۱۰] ۰٫۲۵۸ ۰٫۰۲۸ کمربند کویپر نامعلوم
سیارک ۱۲۰۳۴۷
۱۲۰۳۴۷
۲۹۷٫۵[۱۵] ۰٫۰۴۵۵ ۰٫۱۰۲ ۰٫۰۰۰۰۹ ۰٫۲P ۰٫۰۰۰۰۳۴ ۲٫۰P 0.159 ۰٫۰۱۶ کمربند کویپردوتایی نامعلوم
سیارک ۲۰۸۹۹۶R ۲۹۵–۳۴۳[۹] ۰٫۰۵۳۸ ۰٫۱۶۹ ۰٫۰۰۰۱۵۶ ۰٫۵۳P ۵٫۶۶ E-۵ ۲٫۰P 0.172 ۰٫۰۲ کمربند کویپرپلوتینودوتایی نامعلوم
سیارک ۱۴۵۴۵۱۹ ۲۹۰[۱۵] ۰٫۰۴۵۵ ۰٫۱۰۲ ۰٫۰۰۰۰۹ ۰٫۲P ۰٫۰۰۰۰۳۴ ۲٫۰P 0.159 ۰٫۰۱۶ کمربند کویپر نامعلوم
۲۰۰۴ NT۳۳ ۲۹۰[۱۱] ۰٫۰۴۳ ۰٫۰۸۹ ۰٫۰۰۰۰۸۲ ۰٫۱۷۸P ۰٫۰۰۰۰۲۹ ۲٫۰P 0.155 ۰٫۰۱۵۸ کمربند کویپرCubewano[۱۱] نامعلوم
۲۰۰۵ QU۱۸۲۹ ۲۷۷٫۵–۴۶۰[۱۶] ۰٫۰۸۲ ۰٫۶۰۶ ۰٫۰۰۰۵۶ ۱٫۲۱P ۰٫۰۰۰۲ ۲٫۰ 0.294 ۰٫۰۳ SDO[۱۶] نامعلوم
۲۰۰۴ XR۱۹۰
"Buffy"
۲۷۷[۱۱]* ۰٫۰۵۹ ۰٫۲۲۱ ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۴۴۱۶P ۰٫۰۰۰۰۷ ۲٫۰P 0.21 ۰٫۰۲۱۵ SDO[۱۱] نامعلوم
سیارک ۱۲۰۳۴۸* ۲۷۷[۱۱] ۰٫۰۴۳ ۰٫۰۸۹ ۰٫۰۰۰۰۸۲ ۰٫۱۷۸P ۰٫۰۰۰۰۲۹ ۲٫۰P 0.155 ۰٫۰۱۵۸ کمربند کویپر[۱۱] نامعلوم
سیارک ۳۸۶۲۸R
۳۸۶۲۸
۲۶۶[۹] ۰٫۰۴۱۷۵ ۰٫۰۷۸۸ ۰٫۰۰۰۰۷۳ ۰٫۱۵۸P ۰٫۰۰۰۲۶ ۲٫۰P 0.15 ۰٫۰۱۵ کمربند کویپرپلوتینو نامعلوم
پالاس$
۲
  ۲۶۶[۱۷] ۰٫۰۴۲ ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۰۰۰۷ ۰٫۲۱۱ ۰٫۰۰۰۰۳۵۳ ۲٫۸[۱۸] 0.2 ۰٫۰۲ سیارک uncertain
۴ وستا$
۴
  ۲۶۴٫۶ ۰٫۰۴۲ ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۰۰۰۷ ۰٫۲۶۲ ۰٫۰۰۰۰۴۳۸ ۳٫۴۲[۱۹] 0.251 ۰٫۰۲۵۶ [[سیارن
سیارک ۲۰۰۴ ۲۶۴٫۵[۱۱] ۰٫۰۳۴۵ ۰٫۰۴۴۶ ۰٫۰۰۰۰۴ ۰٫۰۸۹P ۰٫۰۰۰۰۱۴ ۲٫۰P 0.123 ۰٫۰۱۲۶ کمربند کویپر نامعلوم
سیارک ۱۴۴۸۹۷ ۲۶۴٫۵ ۰٫۰۳۹ ۰٫۰۶۵ ۰٫۰۰۰۰۶ ۰٫۱۳P ۰٫۰۰۰۰۲۲ ۲٫۰P 0.139 ۰٫۰۱۴ کمربند کویپر نامعلوم
سیارک ۸۴۹۲۲   ۲۶۳–۳۶۲٫۵[۹]R ۰٫۰۵۷ ۰٫۲۰۳ ۰٫۰۰۰۱۸ ۰٫۴۰۰۵P ۰٫۰۰۰۰۶۷ ۲٫۰ 0.204 ۰٫۰۲۰۸۶ پلوتینو[۱۱] نامعلوم
(۲۰۲۴۲۱) ۲۰۰۵ UQ۵۱۳۹ ۲۵۶٫۵–۴۶۲ ۰٫۰۷۴ ۰٫۴۴۳ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۸۸۶P ۰٫۰۰۰۱ ۲٫۰ 0.278 ۰٫۰۲۸۴ کمربند کویپرCubewano نامعلوم
۲۰۰۳ QX۱۱۳ ۲۵۲٫۵[۱۱] ۰٫۰۳۶ ۰٫۰۵۱ ۰٫۰۰۰۰۵ ۰٫۱۰۲P ۰٫۰۰۰۰۱۷ ۲٫۰P 0.129 ۰٫۰۱۳ SDO[۱۱] نامعلوم
انسلادوس
Saturn II
  ۲۵۲٫۱ ۰٫۰۳۹ ۰٫۰۶۷ ۰٫۰۰۰۰۶ ۰٫۱۰۸ ۰٫۰۰۰۰۱۸۱ ۱٫۶۱ ۰٫۱۱۱ ۰٫۰۱۱۳ ماه‌های زحل منظم
(۱۷۴۵۶۷) ۲۰۰۳ MW۱۲۹ ۲۵۰–۴۱۹ ۰٫۰۶۵۸ ۰٫۳۰۸ ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۶۱۶P ۰٫۰۰۰۱ ۲٫۰ 0.228 ۰٫۰۲ کمربند کویپر نامعلوم
میراندا
Uranus V
  ۲۳۵٫۸ ۰٫۰۳۷ ۰٫۰۵۵ ۰٫۰۰۰۰۵ ۰٫۰۶۵۹ ۰٫۰۰۰۰۱۱ ۱٫۲۰ ۰٫۰۷۹۱ ۰٫۰۰۸۰۶ ماه‌های اورانوس منظم
سیارک ۲۶۳۷۵ ۲۳۰٫۵[۹] ۰٫۰۳۶ ۰٫۰۵۱ ۰٫۰۰۰۰۴۷ ۰٫۱۰۲۶P ۰٫۰۰۰۰۱۷ ۲٫۰ 0.129 ۰٫۰۱۳ کمربند کویپر نامعلوم
۲۰۰۶ QH۱۸۱۹ ۲۳۰–۳۸۲ ۰٫۰۶ ۰٫۲۳۳ ۰٫۰۰۰۲۱۵ ۰٫۴۶۷P ۰٫۰۰۰۰۸ ۲٫۰ 0.214 ۰٫۰۲۲ SDO نامعلوم
سیارک ۱۹۵۲۱*
۱۹۵۲۱
۲۳۰–۳۷۲٫۵[۱۶] ۰٫۰۵۸۵ ۰٫۲۱۶ ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۴۳۲۸P ۰٫۰۰۰۰۷ ۲٫۰P 0.209 ۰٫۰۲۱ کمربند کویپرCubewano نامعلوم
سیارک ۳۵۶۷۱* ۲۳۰[۱۵] ۰٫۰۳۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰۰۰۴۶ ۰٫۱P ۰٫۰۰۰۰۱۷ ۲٫۰ 0.128 ۰٫۰۱۳ کمربند کویپر نامعلوم
سیارک ۱۵۸۷۴RA 230 ۰٫۰۳۶ ۰٫۰۵۱ ۰ 0.2 ۰ ۳٫۹۲۴ 0.253 0.028 SDO نامعلوم
۲۰۰۲ XV۹۳ ۲۲۰[۱۱] ۰٫۰۳۶ ۰٫۰۵۱ ۰٫۰۰۰۰۵ ۰٫۱۰۲P ۰٫۰۰۰۰۱۷ ۲٫۰ 0.129 ۰٫۰۱۳ پلوتینو[۱۱] نامعلوم
۲۰۱۰ KZ۳۹ ۲۲۰–۴۹۰ Detached object[۲۰] or Cubewano[۲۱] نامعلوم
سیارک ۱۲۰۱۳۲* ۲۲۰[۱۱] ۰٫۰۳۴۵ ۰٫۰۴۴۶ ۰٫۰۰۰۰۴ ۰٫۰۸۹P ۰٫۰۰۰۰۱۴ ۲٫۰ 0.123 ۰٫۰۱۲۶ SDO[۱۱] نامعلوم
سیارک ۸۲۰۷۵* ۲۱۵٫۵[۱۱] ۰٫۰۳۹ ۰٫۰۶۵ ۰٫۰۰۰۰۶ ۰٫۱۳P ۰٫۰۰۰۰۲۲ ۲٫۰P 0.139 ۰٫۰۱۴ SDO[۱۱] نامعلوم
سیارک ۲۷۸۳۶۱ ۲۱۵–۵۰۴[۱۱] TNO[۱۱] نامعلوم
۱۹۹۹ CD۱۵۸ ۲۱۰[۱۱] ۰٫۰۳۴۵ ۰٫۰۴۴۶ ۰٫۰۰۰۰۴ ۰٫۰۸۹P ۰٫۰۰۰۰۱۴ ۲٫۰ 0.123 ۰٫۰۱۲۶ کمربند کویپر نامعلوم
پروتئوس A
Neptune VIII
  ۲۱۰ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۰۰۰۳۵ ۰٫۰۵۰ ۰٫۰۰۰۰۰۸۴۴ ۱٫۳[۲۲] ۰٫۰۶۶۶ ۰٫۰۰۶۷۸ ماه‌های نپتون نامنظم
۲۰۰۱ QF۲۹۸ ۲۱۰[۱۱]* ۰٫۰۴ ۰٫۰۶۷ ۰٫۰۰۰۰۶ ۰٫۱۳۴P ۰٫۰۰۰۰۲۲ ۲٫۰ 0.141 ۰٫۰۱۴ پلوتینو[۱۱] نامعلوم
(۲۳۰۹۶۵) ۲۰۰۴ XA۱۹۲ ۲۱۰–۱۹۲ ۰٫۰۵۵ ۰٫۱۷۷ ۰٫۰۰۰۱۶ ۰٫۳۵۴P ۰٫۰۰۰۰۵۹ ۲٫۰ 0.195 ۰٫۰۲ TNO[۱۱] نامعلوم
سیارک ۱۰$ 203.6[۲۳] ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰ 0.0885 ۰ ۲٫۵ 0.143 0.02 سیارک نامنظم
سیارک ۱۱۹۹۷۹ ۲۰۰٫۵[۲۴] ۰٫۰۳۱۵ ۰٫۰۳۴ ۰٫۰۰۰۰۳ ۰٫۰۶۷۵P ۰٫۰۰۰۰۱۱ ۲٫۰ 0.113 ۰٫۰۱۱۵ کمربند کویپردوتایی نامعلوم
سیارک ۲۱۱۸۱* ۲۰۰٫۵[۱۱] ۰٫۰۳۱ ۰٫۰۳۳۵ ۰٫۰۰۰۰۱۱ ۰٫۰۶۷P ۰٫۰۰۰۰۱۱ ۲٫۰ 0.112 ۰٫۰۱۱ SDO[۱۱] نامعلوم
۲۰۰۳ UZ۴۱۳۹ ۲۰۰–۳۰۳٫۵[۱۵] ۰٫۰۴۸ ۰٫۱۱۶ ۰٫۰۰۰۱۲ ۰٫۳۳P ۰٫۰۰۰۰۵۵ ۲٫۰P 0.241 ۰٫۰۲۴۶ کمربند کویپر نامعلوم
۲۰۰۶ HH۱۲۳ ۲۰۰ ۰٫۰۳۱ ۰٫۰۳۳۵ ۰٫۰۰۰۰۱۱ ۰٫۰۶۷P ۰٫۰۰۰۰۱۱ ۲٫۰ 0.112 ۰٫۰۱۱ Centaur[۱۱] نامعلوم
میماس
Saturn I
  ۱۹۸٫۳ ۰٫۰۳۱ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۰۰۰۳ ۰٫۰۳۷۴۹ ۰٫۰۰۰۰۰۶۳ ۱٫۱۵ ۰٫۰۶۳۶۳ ۰٫۰۰۶۴۸ ماه‌های زحل منظم

یادداشت‌هاویرایش

از شعاع استوایی برای اجرامی که کره بودند، استفاده‌شد.
از سه شعاع برای اجرامی که کره‌گون بودند استفاده شد.
* شعاع بدست آمده کاملاً تقریبی است.
R شعاعی که از روش‌های مختلفی بدست آمده‌است، مانند نوری (تلسکوپ فضایی هابل)، گرمایی (تلسکوپ فضایی اسپیتزر)، یا تصویربرداری مستقیم از فضاپیماها.
۹ شعاع نامعلوم, آلبدوئی ۰٫۰۹ دارد.
$ ابعاد و جرم ماه‌های مهم به دقت اندازه‌گیری شده‌است. اطلاعات استخراج شده از وب‌سایتهستند.
M جرم از جیمز بیر بدست آمده‌است.
A جرم فرضی
P جرم با استفاده از چگالی پلوتو (۲٫۰ g/cm۳) بدست آمده‌است.
یادداشت:برای اطلاعات خیلی بادقت ماه‌ها از وب‌گاه جی‌پی‌ال گرفته شده‌است.
O شعاع از طریق اختفاء بدست آمده‌است.

فهرست ۱۱ جرم اصلی به ترتیب وسعتویرایش

فهرست ۱۱ جرم اساسی منظومه شمسی شامل ۹ سیاره به اضافه ماه و خورشید با نام‌های فارسی، عربی و بین المللی (انگلیسی) به ترتیب مساحت به شرح زیر است: [۲۵][۲۶]

ردیف نام فارسی نام عربی نام بین المللی تلفظ فارسی سایر نام‌ها ریشه نام بین المللی وسعت (کیلومتر مربع) چندبرابر زمین
۱ خورشید شمس Sun سان خور، هور، مهر، روز برگرفته از زبان‌های هندواروپایی ۶٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۹۰
۲ هرمز برجيس Jupiter ژوپیتر هرمز، اورمزد، زاوش ژوپیتر پادشاه خدایان در اساطیر رومی ۶۱٬۱۴۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ۱۲۱٫۹
۳ کیوان زحل Saturn ساتورن - ساتورن خدای کشاورزی در اساطیر رومی ۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۳٫۵
۴ - - Uranus اورانوس - اورانوس خدای آسمان در اساطیر رومی ۸٬۱۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ ۱۵٫۹
۵ - - Neptune نپتون - نپتون خدای آب و دریا در اساطیر رومی ۷٬۶۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ ۱۵
۶ زمین ارض Earth ارث - برگرفته از زبان‌های هندواروپایی ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ ۱
۷ ناهید زهره Venus ونوس - ونوس خدای عشق در اساطیر رومی ۴۶۰٬۲۳۰٬۰۰۰ ۰٫۹۱
۸ بهرام مريخ Mars مارس سیاره سرخ مارس (مارتیوس) خدای جنگ در اساطیر رومی ۱۴۴٬۷۹۸٬۵۰۰ ۰٫۲۸
۹ تیر عطارد Mercury مرکوری - مرکوری یکی از خدایان در اساطیر رومی ۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ۰٫۱۵
۱۰ ماه قمر Moon مون - برگرفته از زبان‌های هندواروپایی ۳۷٬۹۳۰٬۰۰۰ ۰٫۰۷۴
۱۱ - - Pluto پلوتو پلوتون (تلفظ فرانسوی) پلوتو خدای جهان زیرین در اساطیر رومی ۱۷٬۷۹۰٬۰۰۰ ۰٫۰۳۵
کل سامانه خورشیدی منظومه شمسی Solar System سولار سیستم - - - -
 • با توجه به اینکه سه سیاره دورتر از زمین یعنی اورانوس و نپتون و پلوتو در قرون متاخر کشف شدند فاقد نام‌های رایج فارسی و عربی هستند.
 • مرکوری به معنی عنصر جیوه نیز هست.
 • مارس عنوان یکی از ماه‌های میلادی نیز هست.

نزدیکی به خورشیدویرایش

نزدیک ترین سیاره منظومهٔ خورشیدی به خورشید، تیر و دورترین نپتون است و به ترتیب نزدیکی به خورشید به شرح زیر است:

۱. تیر (سیارهٔ زمین‌سان)

۲. ناهید (سیارهٔ زمین‌سان)

۳. زمین (سیارهٔ زمین‌سان)

۴. بهرام (سیارهٔ زمین‌سان)

۵. مشتری (غول گازی)

۶. کیوان (غول گازی)

۷. اورانوس (غول یخی)

۸. نپتون (غول یخی)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Jacobson, R. A. (2006). "The gravity field of the saturnian system from satellite observations and spacecraft tracking data". The Astronomical Journal. 132 (6): 2520–۲۵۲۶. Bibcode:2006AJ....۱۳۲٫۲۵۲۰J. doi:10٫۱۰۸۶/۵۰۸۸۱۲. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help)
 2. «Kelly Beatty - Former 'tenth planet' may be smaller than Pluto (November 2010) - SkyandTelescope.com/newscientist.com». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۱ اوت ۲۰۱۱.
 3. M.E. Brown and E.L. Schaller (2007). "The Mass of Dwarf Planet Eris". Science. 316 (5831): 1585. Bibcode:2007Sci...۳۱۶٫۱۵۸۵B. doi:10٫۱۱۲۶/science.۱۱۳۹۴۱۵. PMID 17569855. Archived from the original on 12 February 2011. Retrieved 21 August 2011. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help)
 4. M. W. Buie, W. M. Grundy, E. F. Young, L. A. Young, S. A. Stern (2006). "Orbits and photometry of Pluto's satellites: Charon, S/۲۰۰۵ P1, and S/۲۰۰۵ P۲". Astronomical Journal. 132 (1): 290. arXiv:astro-ph/۰۵۱۲۴۹۱. Bibcode:2006AJ....۱۳۲..۲۹۰B. doi:10٫۱۰۸۶/۵۰۴۴۲۲. {{cite journal}}: Check |arxiv= value (help); Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 5. Space Daily - SATURN DAILY DLR Researchers Compile Atlas Of Saturn's Moon Rhea, An Icy Alien World (۲۰۱۰)
 6. Thomas, P. C. (2007). "Shapes of the Cronian icy satellites and their significance". Icarus. 190 (2): 573–۵۸۴. Bibcode:2007Icar..۱۹۰..۵۷۳T. doi:10٫۱۰۱۶/j.icarus.۲۰۰۷٫۰۳٫۰۱۲. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help) [پیوند مرده]
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ T.L. Lim, J. Stansberry, T.G. Müller (2010). ""TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region III. Thermophysical properties of 90482 Orcus and 136472 Makemake". Astronomy and Astrophysics. 518: L148. Bibcode:2010A&A...۵۱۸L.۱۴۸L. doi:10٫۱۰۵۱/۰۰۰۴-۶۳۶۱/۲۰۱۰۱۴۷۰۱. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 8. B. Sicardy et al. (2006). "Charon's size and an upper limit on its atmosphere from a stellar occultation". Nature. 439 (7072): 52. Bibcode:2006Natur.۴۳۹...۵۲S. doi:10٫۱۰۳۸/nature۰۴۳۵۱. PMID 16397493. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help)
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ ۹٫۸ ۹٫۹ John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot (2008). "Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope". In M. Antonietta Barucci, Hermann Boehnhardt, Dale P. Cruikshank (ed.). The Solar System Beyond Neptune (PDF). University of Arizona press. pp. 161–۱۷۹. arXiv:astro-ph/۰۷۰۲۵۳۸. ISBN 978-0-8165-2755-7. {{cite book}}: Check |arxiv= value (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Pedro Lacerda and David C. Jewitt - Densities of Solar System Objects from their Rotational Lightcurves (2006)- Institute for Astronomy, University of Hawaii, 2680 Woodlawn Drive, Honolulu, HI 96822
 11. ۱۱٫۰۰ ۱۱٫۰۱ ۱۱٫۰۲ ۱۱٫۰۳ ۱۱٫۰۴ ۱۱٫۰۵ ۱۱٫۰۶ ۱۱٫۰۷ ۱۱٫۰۸ ۱۱٫۰۹ ۱۱٫۱۰ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۲ ۱۱٫۱۳ ۱۱٫۱۴ ۱۱٫۱۵ ۱۱٫۱۶ ۱۱٫۱۷ ۱۱٫۱۸ ۱۱٫۱۹ ۱۱٫۲۰ ۱۱٫۲۱ ۱۱٫۲۲ ۱۱٫۲۳ ۱۱٫۲۴ ۱۱٫۲۵ ۱۱٫۲۶ ۱۱٫۲۷ ۱۱٫۲۸ ۱۱٫۲۹ ۱۱٫۳۰ Wm. Robert Johnston (7 August ۲۰۱۰). "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. Retrieved 2011-03-03.
 12. Stansberry, Grundy, Brown, Spencer, Trilling, Cruikshank, Luc Margot Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope (۲۰۰۷) Preprint arXiv
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ Brown, Michael E. (2010). "Quaoar: A Rock in the Kuiper belt". The Astrophysical Journal. Retrieved 2010-04-01. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 14. Cruikshank, Dale P. (2005). "The High-Albedo Kuiper Belt Object (۵۵۵۶۵) ۲۰۰۲ AW۱۹۷". The Astrophysical Journal. 624 (1): L53–L۵۶. Bibcode:2005ApJ...۶۲۴L..۵۳C. doi:10٫۱۰۸۶/۴۳۰۴۲۰. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ Wm. Robert Johnston (7 August ۲۰۱۰). "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. Retrieved 2011-04-09.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ Wm. Robert Johnston (22 August ۲۰۰۸). "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. Retrieved 2008-12-08.
 17. Alan Chamberlin. "JPL Small-Body Database Browser". Ssd.jpl.nasa.gov. Archived from the original on 12 February 2011. Retrieved 2011-01-04.
 18. Schmidt, B. E. , et al. (2008). "Hubble takes a look at Pallas: Shape, size, and surface" (PDF). 39th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXIX). Held March ۱۰–۱۴, ۲۰۰۸, in League City, Texas. 1391: 2502. Retrieved 2008-08-24.{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 19. Baer, James (2008). "Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris" (PDF). Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Springer Science+Business Media B.V. ۲۰۰۷. 100 (2008): 27–۴۲. Bibcode:2008CeMDA.۱۰۰...۲۷B. doi:10٫۱۰۰۷/s۱۰۵۶۹-۰۰۷-۹۱۰۳-۸. Archived from the original (PDF) on 24 February 2011. Retrieved 2008-11-11. {{cite journal}}: Check |bibcode= length (help); Check |doi= value (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 20. Marc W. Buie (2010-06-16 using 19 of 19 observations over ۰٫۹۸ years (۳۵۶ days)). "Orbit Fit and Astrometric record for 10KZ۳۹". SwRI (Space Science Department). Retrieved 2011-08-18. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 21. "2010 KZ۳۹". IAU Minor Planet Center. Retrieved 2011-08-18.
 22. "Planetary Satellite Physical Parameters". آزمایشگاه پیشرانه جت (Solar System Dynamics). 2006-07-13. Archived from the original on 18 January 2010. Retrieved 2008-02-09.
 23. Jim Baer (2008). "Recent Asteroid Mass Determinations". Personal Website. Archived from the original on 8 July 2013. Retrieved 2008-12-03.
 24. Wm. Robert Johnston (26 November ۲۰۰۸). "(۱۱۹۹۷۹) ۲۰۰۲ WC۱۹". Johnston's Archive. Retrieved 2009-03-04.
 25. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اكتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۱۱ مه ۲۰۲۰. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 26. https://4barandeh.ir/نام-سیاره-های-منظومه-شمسی-چیست؟/

پیوند به بیرونویرایش