فهرست نمایندگان دوره هفدهم مجلس افغانستان

فهرست نمایندگان دوره هفدهم مجلس افغانستان که در انتخابات مجلسی سال ۱۳۹۷ توانستند به مجلس راه پیدا کنند. مجلس افغانستان ۲۵۰ عضو دارد. اسامی کل نمایندگان این دوره از قرار فهرست زیر است:

فهرست اسامیویرایش

فهرست اسامی کلی نمایندگان دوره هفدهم مجلس افغانستان:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت اروزگان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 2. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت بادغیس». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 3. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت بامیان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 4. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت بدخشان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 5. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت بغلان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 6. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت بلخ». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 7. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت پروان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 8. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت پکتیا». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 9. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت پکتیکا». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 10. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت پنجشیر». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 11. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت تخار». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 12. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت جوزجان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 13. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت خوست». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 14. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت دایکندی». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 15. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت زابل». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 16. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت سرپل». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 17. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت سمنگان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 18. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت غور». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 19. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت فاریاب». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 20. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت فراه». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 21. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت قندوز». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 22. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت قندهار». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 23. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت کابل». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 24. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت کاپیسا». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 25. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت کنرها». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 26. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت لغمان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 27. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت لوگر». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 28. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت میدان وردک». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 29. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت ننگرهار». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 30. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت نورستان». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 31. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت نیمروز». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 32. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت هرات». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 33. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از ولایت هلمند». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 34. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از کوچی‌ها». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.
 35. «نتیجه نهایی انتخابات مجلس ۱۳۹۷ از کوچی‌ها». ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۱۹.