فهرست کدهای ایزو ۵–۶۳۹

این فهرست کدهای ایزو ۵–۶۳۹ است.[۱]

فهرستویرایش

سلسله مراتب ۵–۶۳۹ ۲–۶۳۹ نام مجموعه زبان یادداشت
aav aav زبان‌های آستروآسیایی زبان‌های جنوب آسیا، غیرمرتبط با زبان‌های استرالیایی
afa afa afa[۲] زبان‌های آفروآسیایی
nai:aql:alg alg alg[۳] زبان‌های آلگانکی
nic:alv alv زبان‌های اطلس-کنگو
nai:xnd:ath:apa apa apa[۴] Apache languages
sai:aqa aqa Alacalufan languages
nai:aql aql زبان‌های آلگی
art art art[۵] Artificial languages
nai:xnd:ath ath ath[۶] زبان‌های آتاباسکی
sai:awd:auf auf Arauan languages
aus aus aus[۷] زبان‌های بومی استرالیا
sai:awd awd زبان‌های آراواکی
nai:azc azc زبان‌های یوتو-آزتک
nic:alv:bad bad bad[۸] Banda languages
nic:alv:bai bai bai[۹] Bamileke languages
ine:bat bat bat[۱۰] زبان‌های بالتیک
afa:ber ber ber[۱۱] زبان‌های بربری
ine:iir:bih bih bih[۱۲] زبان بیهاری
nic:alv:bnt bnt bnt[۱۳] زبان‌های بانتو
map:poz:pqw:btk btk btk[۱۴] Batak languages
cai cai cai[۱۵] زبان‌های آمریکای میانه
cau cau cau[۱۶] زبان‌های قفقاز
sai:cba cba Chibchan languages
cau:ccn ccn زبان‌های قفقازی شمالی
cau:ccs ccs زبان‌های کارتولی
afa:cdc cdc زبان‌های چادی
nai:cdd cdd Caddoan languages
ine:cel cel cel[۱۷] زبان‌های سلتی
map:poz:pqw:cmc cmc cmc[۱۸] Chamic languages
crp:cpe cpe cpe[۱۹] creoles and pidgins, English-based
crp:cpf cpf cpf[۲۰] creoles and pidgins, French-based
crp:cpp cpp cpp[۲۱] creoles and pidgins, Portuguese-based
crp crp crp[۲۲] creoles and پیجین
ssa:csu csu Central Sudanic languages
afa:cus cus cus[۲۳] زبان‌های کوشی
day day day[۲۴] Land Dayak languages با Dayak languages که گروه بزرگ‌تر است، اشتباه نشود
nic:dmn dmn زبان‌های مانده
dra dra dra[۲۵] زبان‌های دراویدی
afa:egx egx زبان مصری
esx esx زبان‌های اسکیمو-آلیوت
euq euq زبان باسکی باسکی (eu/eus/baq) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
urj:fiu fiu fiu[۲۶] زبان‌های فینو-اوگری
map:fox fox زبان‌های فرمزی
ine:gem gem gem[۲۷] زبان‌های ژرمنی
ine:gem:gme gme زبان‌های ژرمنی شرقی
ine:gem:gmq gmq زبان‌های ژرمنی شمالی
ine:gem:gmw gmw زبان‌های ژرمنی غربی
ine:grk grk زبان‌های هلنی‌تبار
hmx hmx زبان‌های همونگ-مین
nai:hok hok Hokan languages
ine:hyx hyx زبان ارمنی ارمنی (hy/hye/arm) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
ine:iir iir زبان‌های هندوایرانی
nic:alv:ijo ijo ijo[۲۸] Ijo languages
ine:iir:inc inc inc[۲۹] زبان‌های هندی
ine ine ine[۳۰] زبان‌های هندواروپایی
ine:iir:ira ira ira[۳۱] زبان‌های ایرانی
nai:iro iro iro[۳۲] زبان‌های ایروکویی
ine:itc itc زبان‌های ایتالی
jpx jpx زبان‌های ژاپنی ژاپنی (ja/jpn) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
sit:tbq:kar kar kar[۳۳] زبان‌های کارنی
nic:kdo kdo زبان‌های کردفانی
khi khi khi[۳۴] زبان‌های خویسان
nic:alv:kro kro kro[۳۵] Kru languages
map map map[۳۶] زبان‌های آسترونزیایی
aav:mkh mkh mkh[۳۷] زبان‌های آستروآسیایی
map:poz:pqw:phi:mno mno mno[۳۸] Manobo languages
aav:mun mun mun[۳۹] زبان‌های موندا
cai:myn myn myn[۴۰] زبان‌های مایایی
nai:azc:nah nah nah[۴۱] Nahuatl languages
nai nai nai[۴۲] زبان‌های بومی آمریکا
paa:ngf ngf زبان‌های فرا-گینه نو
nic nic nic[۴۳] زبان‌های نیجر-کنگو
ssa:sdv:nub nub nub[۴۴] زبان‌های نوبی
cai:omq omq زبان‌های اوتو-مانگویین
afa:omv omv زبان‌های اوموتی
cai:omq:oto oto oto[۴۵] Otomian languages
paa paa paa[۴۶] زبان‌های پاپوآیی
map:poz:pqw:phi phi phi[۴۷] زبان‌های فیلیپینی
map:poz:plf plf Central Malayo-Polynesian languages
map:poz poz زبان‌های مالایو-پلی‌نزیایی
map:poz:pqe pqe Eastern Malayo-Polynesian languages
map:poz:pqw pqw Western Malayo-Polynesian languages
ine:iir:inc:pra pra pra[۴۸] پراکریت
sai:qwe qwe زبان‌های کچوا کچوا (qu/que) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
ine:itc:roa roa roa[۴۹] زبان‌های رومی
sai sai sai[۵۰] زبان‌های بومی آمریکا
nai:sal sal sal[۵۱] زبان‌های سالیش
ssa:sdv sdv Eastern Sudanic languages
afa:sem sem sem[۵۲] زبان‌های سامی
sgn sgn sgn[۵۳] زبان اشاره
nai:sio sio sio[۵۴] زبان‌های سیویی
sit sit sit[۵۵] زبان‌های چینی-تبتی
ine:sla sla sla[۵۶] زبان‌های اسلاوی
urj:fiu:smi smi smi[۵۷] زبان‌های سامی
ssa:son son son[۵۸] زبان‌های سنغایی
ine:sqj sqj زبان‌های آلبانیایی آلبانیایی (sq/sqi/alb) یک بزرگ‌زبان است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
ssa ssa ssa[۵۹] زبان‌های نیلوصحرایی
urj:syd syd زبان‌های سامویدی
tai tai tai[۶۰] زبان‌های تای تای (th/tha) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
sit:tbq tbq زبان‌های تبتی-برمه‌ای
tut:trk trk زبان‌های ترکی ترکی استانبولی (tr/tur) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
sai:tup tup tup[۶۱] Tupi languages
tut tut tut[۶۲] زبان‌های آلتایی
tut:tuw tuw زبان‌های تونگوزی
urj urj زبان‌های اورالی
nai:wak wak wak[۶۳] Wakashan languages
ine:sla:zlw:wen wen wen[۶۴] زبان‌های سوربی
tut:xgn xgn زبان‌های مغولی‌تبار مغولی (mn/mon) یک بزرگ‌زبان است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
nai:xnd xnd زبان‌های نا-دنه
esx:ypk ypk ypk[۶۵] Yupik languages
sit:zhx zhx زبان‌های چینی چینی (zh/zho/chi) یک بزرگ‌زبان است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود
ine:sla:zle zle زبان‌های اسلاوی شرقی
ine:sla:zls zls زبان‌های اسلاوی جنوبی
ine:sla:zlw zlw زبان‌های اسلاوی غربی
nic:alv:znd znd znd[۶۶] زبان‌های زانده زانده (zne) یک زبان منفرد است که توسط این مجموعه کد پوشش داده می‌شود

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. "ISO 639-5 codes ordered by Identifier". ISO 639-5 Registration Authority - Library of Congress. 2013-02-11.
 2. "ISO 639 identifier: afa". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 3. "ISO 639 identifier: alg". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 4. "ISO 639 identifier: apa". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 5. "ISO 639 identifier: art". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 6. "ISO 639 identifier: ath". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 7. "ISO 639 identifier: aus". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 8. "ISO 639 identifier: bad". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 9. "ISO 639 identifier: bai". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 10. "ISO 639 identifier: bat". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 11. "ISO 639 identifier: ber". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 12. "ISO 639 identifier: bih". SIL International. Retrieved 2017-06-27.
 13. "ISO 639 identifier: bnt". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 14. "ISO 639 identifier: btk". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 15. "ISO 639 identifier: cai". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 16. "ISO 639 identifier: cau". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 17. "ISO 639 identifier: cel". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 18. "ISO 639 identifier: cmc". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 19. "ISO 639 identifier: cpe". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 20. "ISO 639 identifier: cpf". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 21. "ISO 639 identifier: cpp". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 22. "ISO 639 identifier: crp". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 23. "ISO 639 identifier: cus". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 24. "ISO 639 identifier: day". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 25. "ISO 639 identifier: dra". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 26. "ISO 639 identifier: fiu". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 27. "ISO 639 identifier: gem". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 28. "ISO 639 identifier: ijo". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 29. "ISO 639 identifier: inc". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 30. "ISO 639 identifier: ine". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 31. "ISO 639 identifier: ira". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 32. "ISO 639 identifier: iro". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 33. "ISO 639 identifier: kar". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 34. "ISO 639 identifier: khi". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 35. "ISO 639 identifier: kro". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 36. "ISO 639 identifier: map". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 37. "ISO 639 identifier: mkh". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 38. "ISO 639 identifier: mno". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 39. "ISO 639 identifier: mun". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 40. "ISO 639 identifier: myn". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 41. "ISO 639 identifier: nah". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 42. "ISO 639 identifier: nai". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 43. "ISO 639 identifier: nic". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 44. "ISO 639 identifier: nub". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 45. "ISO 639 identifier: oto". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 46. "ISO 639 identifier: paa". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 47. "ISO 639 identifier: phi". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 48. "ISO 639 identifier: pra". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 49. "ISO 639 identifier: roa". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 50. "ISO 639 identifier: sai". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 51. "ISO 639 identifier: sal". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 52. "ISO 639 identifier: sem". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 53. "ISO 639 identifier: sgn". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 54. "ISO 639 identifier: sio". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 55. "ISO 639 identifier: sit". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 56. "ISO 639 identifier: sla". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 57. "ISO 639 identifier: smi". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 58. "ISO 639 identifier: son". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 59. "ISO 639 identifier: ssa". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 60. "ISO 639 identifier: tai". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 61. "ISO 639 identifier: tup". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 62. "ISO 639 identifier: tut". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 63. "ISO 639 identifier: wak". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 64. "ISO 639 identifier: wen". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 65. "ISO 639 identifier: ypk". SIL International. Retrieved 2017-06-26.
 66. "ISO 639 identifier: znd". SIL International. Retrieved 2017-06-26.

خطای یادکرد: برچسپ <ref> که با نام «him» درون <references> تعریف شده، در متن قبل از آن استفاده نشده‌است.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش