محمدرضی ویشکایی

محمدرضی ویشکایی (۱۲۹۷- )دولتمرد و وزیر دوره پهلوی.

زندگیویرایش

او فرزند مرتضی ویشکایی (از قضات صاحب نام دوره پهلوی) و در سال ۱۲۹۷ ه.ش در رشت به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات در رشته ادبیات، وارد وزارت دارایی شد و به تدریج مدارج ترقی را طی کرد.تا اینکه در سال ۱۳۳۸ سرلشکر علی اکبر ضرغام وزیر دارایی وقت او را به معاونت خود برگزید.

او در سال ۱۳۳۹ در کابینه مهندس سید جعفر شریف‌امامی به وزارت گمرکات و انحصارات منصوب شد و یک سال بعد رئیس بانک رهنی ایران گردید. پس از آن عضویت هیئت عامل سازمان برنامه و مدیریت چند مؤسسه خیریه را عهده دار شد تا اینکه در آستانه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در کابینه شریف امامی وزیر بازرگانی شد و در آذر ماه همین سال نایب رئیس بنیاد پهلوی گردید.

منابعویرایش

۱- به اختصار از "شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران"، باقر عاقلی، ج ۳ ٌ ۱۷۱۷ .