دودمان مهردادی یا مهردادیون دودمانی ایرانی‌تبار[۱][۲][۳][۴] در عصر هلنیستی بود که به دست مهرداد یکم در سال ۲۸۱ پ.م. مسیح بنیاد گذارده شد. در ابتدا گستره قلمرو مهردادیون به شمال آناتولی و کرانه‌های جنوبی دریای سیاه محدود بود، اما این قلمرو در دوران فرمانروایی مهرداد ششم به اوج گستره خود رسید، که تا کرانه‌های دریاهای اژه و مدیترانه گسترده بود. دودمان مهردادیون سرانجام توسط جمهوری روم از میان رفت.

مهردادیون
سردیس مهرداد ششم اوپاتور در موزه لوور.
کشورپادشاهی پنتوس
پادشاهی بسفور
تاریخ بنیان‌گذاری۲۸۱ پ. م
بنیانگذارمهرداد یکم
آخرین حاکمفرناک دوم

فهرست شاهان مهردادی ویرایش

 1. مهرداد یکم (۲۸۱–۲۶۶ پ.م.)
 2. آریوبرزن (۲۶۶–۲۵۰ پ.م.)
 3. مهرداد دوم (۲۵۰–۲۱۰ پ.م.)
 4. مهرداد سوم (۲۱۰–۱۹۰ پ.م.)
 5. فَرناک یکم (پنتوس) (۱۹۰–۱۵۵ پ.م.)
 6. مهرداد چهارم (۱۵۵–۱۵۰ پ.م.)
 7. مهرداد پنجم (۱۵۰–۱۲۰ پ.م.)
 8. مهرداد ششم (۱۲۰–۶۳ پ.م.)
 9. فَرناک دوم (۶۳–۴۷ پ.م.)

تبارنامه ویرایش


مهرداد یکم بنیانگذار
پادشاهی پونت
(۱)
آنتیوخوس یکمAchaeus I
آریوبرزن
شاه پونت
(۲)
آنتیوخوس دومAndromachus
مهرداد دوم
شاه پونت
(۳)
Laodiceسلوکوس دوم
مهرداد سوم
شاه پونت
(۴)
Laodice IIIآنتیوخوس سومLaodiceAchaeus II
Antiochusآنتیوخوس چهارم
مهرداد چهارم
شاه پونت
(۶)
Laodiceفارناک یکم
شاه پونت
(۵)
Nyssa
of Seleucids
Ariarathes V
king of Cappadocia
Nyssa
of Mithridatids
مهرداد پنجم
شاه پونت
(۷)
Laodice VI
Ariarathes VI
king of Cappadocia
Laodice of Cappadocia1.Laodiceمهرداد ششم
شاه پونت
(۸)
2.Monime
3.Berenice of Chios
4.Stratonice of Pontus
6.Hypsicratea
Mithridates Chrestus
(1) Mithridates
ruler of Colchis
(1) Arcathias
general
(1) Machares
king of Cimmerian Bospsrus
(1) فارناک دوم
شاه پونت
(۹)
(1) Cleopatra
Tigranes II of Armenia
(1) Drypetina(2) Athenais Philostorgos II
Ariobarzanes II of Cappadocia
(4) Xiphares
prince
(5) Mithrithates I
king of Cimmerian Bosporus
(illeg.) Adobogiona the Younger
∞ Castor of Galatia
(illeg.) Ariarathes IX
king of Cappadocia
(illeg.) Orsabaris
∞ 1.Socrates Chrestus
2.Lycomedes of Comana
(illeg.) daughter
Archelaus
general
داریوش
شاه پونت
(۱۱)
آرشاک
شاه پونت
(۱۲)
Gepaepyris1.Asander Philicaesar Philoromaios
king of Cimmerian Bosporus
47-17 AD
Dynamis
queen of C. Bosporus 16-8 BC
Scribonius
king of C. Bosporus
17-16 BC
3.پولمون یکم Pythodoros
شاه پونت
(۱۳)
Pythodoris
ملکه پونت
(۱۴)
Archelaus
king of Cappadocia
T. J. Mithridates
king of Cimmerian Bosporus
38 AD-45
T. J. Cotys I
king of Cimmerian Bosporus
45 AD-63
T. J. Aspurgus
king of Cimmerian Bospsorus
8 BC-38 AD
پولمون دوم Pythodoros
آخرین شاه پونت
(۱۵)

جستارهای وابسته ویرایش

بن مایه ویرایش

 1. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus, by B. C. McGing, page 11
 2. Children of Achilles: The Greeks in Asia Minor Since the Days of Troy, by John Freely, page 69-70
 3. Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome, by Daniela Dueck, page 3
 4. McGing, Brian (2004). "PONTUS". نسخه آرشیو شده. Encyclopaedia Iranica. Archived from the original on 24 July 2015. Retrieved 7 February 2017.