اردک‌منقاران

تیره‌ای از پرنده‌پایان
(تغییرمسیر از هادروسارید)

اردک‌منقاران (نام علمی: Hadrosauridae) نام یک تیره از راسته (زیست‌شناسی) پرنده‌پایان است. دایناسور نوک اردکی یا همان هاردوسور هامتنوع‌ترین و موفق‌ترین گیاهخواران بودند. هادروسورها اغلب چهار پا بودند. بزرگترین هادروسور شانتونگوسور بوده‌است. این حیوان عظیم حدوداً ۱۵٬۵ متر طول و ۱۰ تا ۲۰ تن نیز وزن داشته‌است. ولی بعضی از آنان نیز بسیار بزرگ بودند به عنوان مثال کریتوسور با ۹٬۵ متر طول و ۳٬۵ تن وزن و اولوروتایتن با ۱۲ متر طول و حداکثر ۵٫۵ تن وزن از یک فیل بزرگتر بودند.

اردک‌منقاران
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۸۳٫۵ تا ۶۵٫۵ میلیون سال پیش
هادروسارید، Hadrosauridae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان
فروراسته: پرنده‌پایان

هکاتاسور

تاج‌بینی

 Hadrosauridae 

هادروسور (Hadrosaurinae)

 Saurolophidae (=Euhadrosauria
 خزنده‌تاجیان 

Acristavus

براکیلوفوسور

مایاسور

شانتونگوسور

ادمونتوسور

Unnamed Sabinas species

کربروسور

خزنده‌تاج

پیشاخزنده‌تاج

Wulagasaurus

کریتوسور

گریپوسور

Unnamed Big Bend species

سکرنوسور

Willinakaqe

 لمبی‌سوسماریان 

آرالوسور

جاکسارتوسور

تسینتائوسور

پارارابدودون

بزرگ‌قو

Parasaurolophini

پارازارولوفوس

چارونوسور

Sahaliyania

آموروسور

Velafrons

چنئوسور

"Lambeosaurus" laticaudus

چنئوسور

کاریتوسور

لامبئوسور

unnamed

هکاتاسور

unnamed

کاریتوسور (Lambeosaurinae)

unnamed

تاج‌بینی

unnamed
unnamed

ادمونتوسور

unnamed

پیشاخزنده‌تاج

خزنده‌تاج

unnamed

ناشویی‌بیتوسور

unnamed

گریپوسور

unnamed

براکیلوفوسور

مایاسور

 Hadrosauridae 

Hadrosaurinae

 Lambeosaurinae 

آرالوسور

unnamed

تسینتائوسور

unnamed

جاکسارتوسور

unnamed

آموروسور

unnamed
unnamed

چارونوسور

unnamed

پارازارولوفوس

unnamed

پارازارولوفوس

پارازارولوفوس

unnamed

نیپونوسور

unnamed
unnamed

لامبئوسور

لامبئوسور

unnamed

کاریتوسور

بزرگ‌قو

unnamed

چنئوسور

چنئوسور

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش