ویکی‌پدیا:درخواست انتقال/بایگانی ۸

گره‌گشایی (روایت) ← گره‌گشایی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۲۳ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

وپ:تک Wikimostafa (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)

بحث:تو زیباترین نشیمنگاه دنیا را داری ← بحث:تو زیباترین کون دنیا را داری

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:زهرا صفارپور (غلامی‌پور) ← بحث:زهرا صفارپور

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۷ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی ← بحث:بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۱ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:سیدمحمدهادی میلانی ← بحث:سید محمدهادی میلانی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۲ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱ میلادی) ← بحث:جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱)

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۴ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:محمدعلی نجفی (سیاست‌مدار) ← بحث:محمدعلی نجفی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:سید علی‌رضا بهشتی شیرازی ← بحث:سید علیرضا بهشتی شیرازی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:بازی (سرگرمی) ← بحث:بازی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۳ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:برادی‌کاردی ← بحث:کندتپشی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۴ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:کشتار خوجالی ← بحث:کشتار خواجه‌لی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:آریانا گرنده ← بحث:آریانا گرانده

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۷ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:قلعه ضحاک (آذربایجان شرقی) ← بحث:قلعه ضحاک

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۹ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:جرج واشنگتن ← بحث:جرج واشینگتن

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۱۹ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:هادی عامری ← بحث:هادی العامری

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۱ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:پرده مهبل ← بحث:پرده بکارت

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۲ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:ب ام و ← بحث:ب‌ام‌و

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

ایل ریزه‌وند (ریزه ون) ← ایل ریزه‌وند

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

بی‌نیاز از پرانتز Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۳ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۶ (UTC)

حسن مجتبی ← حسن بن علی

بحث زیر پایان یافته‌است.
نشد؛ برای نوشتارهایی که بر سر انتقالشان اختلاف نظر وجود دارد، از ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای انتقال استفاده کنید. SunfyreT ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۴ (UTC)

وضعیت:    انجام نشد

عنوان رایج‌تر و رسمی‌تر Rostam2 (بحث) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)

  مخالف لطفاً نظرخواهی ایجاد کنید چون نام دوم نیاز به ابهام‌زدایی داردیاماها۵ / ب ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)

بحث:کارایی ← بحث:بازده

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۴ (UTC)

بحث:تاریخ ایران پیش از آریایی‌ها ← ایران پیش از تاریخ

بحث زیر پایان یافته‌است.
توسط Sunfyre آیدین (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)

بحث:بخش مرکزی (بستک) ← بحث:بخش مرکزی شهرستان بستک

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۲ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:باشگاه فوتبال استقلال در فصل ۸۹-۱۳۸۸ ← بحث:باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۸۹–۱۳۸۸

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:رابرت استرلینگ (مهندس) ← بحث:رابرت استیرلینگ (مهندس)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:سرگیجه (احساس) ← بحث:سرگیجه

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:پایان جهان ← بحث:آخرالزمان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:دکتر بسکی ← بحث:غلامعلی بسکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:خلافت اسلامی ← بحث:خلافت

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)

الگو:رهنمود ← الگو:رهنمود ویکی‌پدیا

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۲ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

همگون‌سازی نام‌گذاری‌ها؛ نگاه کنید به الگو:سیاست ویکی‌پدیاObZorDT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)

خب انتقال دهید! مقصد قرمز است.--SunfyreT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)
الگو محافظت کامل شده‌است. — ObZorDT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)
بنظرم تفاوتی که با الگو:سیاست ویکی‌پدیا دارد در این است که احتمال ایجاد الگوی محتوایی الگو:سیاست وجود دارد (بر پایه موضوع سیاست) ولی امکان اینکه الگوی محتوایی الگو:رهنمود ایجاد شود وجود ندارد، کلا موضوع رهنمود را هم نداریم.--SunfyreT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۸ (UTC)
اصرار ندارم ولی فکر می‌کنم نام‌ها باید همگون و همچنین دقیق باشند. اگر درخواست حذف الگو:رهنمود و تغییر فراخوانی‌ها را هم می‌کردم سخن شما درست بود و لازم نبود. تصمیم با شما. با احترام. — ObZorDT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

مرد دوچهره (ابهام‌زدایی) ← مرد دوچهره

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

کاربرد اصلی ندارد. Wikimostafa (بحث) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

پادآرمان‌شهر ← ویران‌شهر

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

مصوبه فرهنگستان این است. — ObZorDT ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)

بحث:استر (حیوان) ← بحث:قاطر

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۵۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)

بحث:حادثه بلدالشیخ ← بحث:کشتار بلد الشیخ

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)

@Saeidpourbabak: هر دو پیوند یکسان هستند. یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)
@Yamaha5: سلام. درستش کردم. ممنون. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۹ (UTC)
  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)

بحث:پادآرمان‌شهر ← بحث:ویران‌شهر

بحث زیر پایان یافته‌است.
 محمدحسین ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)

کمال‌گرایی (روان‌شناسی) ← کمال‌گرایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

ابهام‌زدایی نالازم. — ObZorDT ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

بحث:مجموعه یادمان (برج میلاد) ← بحث:مجموعه یادمان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۴ (UTC)

 محمدحسین ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)

بحث:دریاچه خوارزم ← بحث:دریاچه آرال

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۸ (UTC)

بحث:دهخدا ← بحث:علی‌اکبر دهخدا

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. صفحهٔ بحث مقصد مطالبی دارد، ولی مفید به نظر نمی‌رسند. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۰ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۱ (UTC)

بحث:شیخ زاید ← بحث:زاید بن سلطان آل نهیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۵ (UTC)

بحث:صابئین ← بحث:مندائیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۵۰ (UTC)

بحث:مسجد بادشاهی ← بحث:مسجد پادشاهی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۱ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۰ (UTC)

بحث:الگوریتم نشاندن-بازبرچسب‌زدن بیشینه جریان ← بحث:الگوریتم ارسال-برچسب

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۳ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۰ (UTC)

بحث:هرایین ← بحث:هرائین علیا

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۱ (UTC)

بحث:سبکی تحمل‌ناپذیر هستی (رمان) ← بحث:سبکی تحمل‌ناپذیر هستی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)

بحث:بستانو (کنگان) ← بحث:بستانو

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۱ (UTC)

بحث:غول‌شیر ← بحث:شیمر

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۹ (UTC)

بازتاب (وب‌گاه) ← بازتاب (وبگاه)

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

یکدستی با وبگاه و بر اساس فرهنگ املایی خط فارسی ص ۶۲۶ Wikimostafa (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)

حرمله بن کاهل اسدی ← حرمله

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نام مشهور. Wikimostafa (بحث) ‏۴ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

بحث:آهنربای دائم ← بحث:آهنربا

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۱ (UTC)

بحث:دفلوکولانت ← بحث:لخته‌سازی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۳ (UTC)

بحث:بایک ← بحث:بایگ

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل ذرست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)

بحث:آیین مانی ← بحث:آیین مانوی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۶ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)

بحث:قوتو ← بحث:قاووت

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)

بحث:شهر ایروان ← بحث:ایروان

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۰ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۳۵ (UTC)

بحث:سنگ‌ریزه (شی) ← بحث:سنگ‌ریزه

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۹ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)

بحث:خرونا (استان) ← بحث:استان خیرونا

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)

کازو ایشی‌گورو← کازوئو ایشی‌گورو

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

این آوانگاری رایجتر و ظاهراً نزدیکتر به زبان مبداء است Wikimostafa (بحث) ‏۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)

باشگاه مبارزه (فیلم) ← باشگاه مبارزه

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

کاربرد اصلی؛ در ویکی‌انگلیسی هم بر این اجماع شده‌است. — ObZorDT ‏۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

لی سون-کیو ← سانی (خواننده)

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نام رایج Wikimostafa (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۴ (UTC)

اختلال وسواس فکری عملی ← اختلال وسواس فکری-عملی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۲ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

فکریِ عملی خوانده نشود. میان‌ویکی هم Obsessive–compulsive است. Wikimostafa (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۱ (UTC)

½8 ← ۱/۲ ۸

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

اعداد فارسی. آیا امکان نوشتن به شکل انگلیسی با ارقام فارسی نیست؟ Wikimostafa (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۰ (UTC)

به نظر می‌آید ممکن نیست، شاید امیر اطلاعات بیشتری داشته باشد Mardetanha (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)
بنظرم شیوه‌نامه ۱/۲ ۸ که حتی در منابع نیز استفاده نشده است خیلی درست نباشد، یا همین ½8 که عنوان اصلی فیلم است بماند یا به هشت و نیم که رایج هم هست منتقل شود.--SunfyreT ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)

فکر نمیکنم عنوان فعلی زیاد جالب باشد چون ½ خود یک نویسه است که بسیاری از کاربران احتمالا نمیدانند آنرا چطور باید تایپ کنند و در نتیجه پیدا کردن یا دسترسی به این مقاله سخت‌تر است. --فاروق (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)

  به هشت‌ونیم منتقل شد. ح.فاطمی«ب» ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۰ (ایران) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۰ (UTC)

جدول هسته‌ها ← جدول نوکلیدها

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد قارونی گفت‌وگو ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۷ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نوکلید (nuclide) و هسته (nucleus) دو مفهوم متفاوت هستند. stable of nuclide به معنای جدول نوکلیدهااست و نام این صفحه به غلط ترجمه شده و گمراه کننده است. لطفا به دو مقاله زیر در ویکی پدیا توجه بفرمایید: https://fa.wikipedia.org/wiki/نوکلید . https://fa.wikipedia.org/wiki/هسته_اتم Pezhman nb (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۳ (UTC)

عنصر تک هسته ← عنصر تک نوکلید

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد قارونی گفت‌وگو ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نوکلید (nuclide) و هسته (nucleus) دو مفهوم متفاوت هستند. Mononuclidic element به معنای عنصر تک نوکلید است و نام این صفحه به غلط ترجمه شده و گمراه کننده است. لطفا به دو مقاله زیر در ویکی پدیا توجه بفرمایید: https://fa.wikipedia.org/wiki/نوکلید . https://fa.wikipedia.org/wiki/هسته_اتم Pezhman nb (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۸ (UTC)

چویی سو یونگ ← سویانگ

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

نام رایج بر اساس بر اساس Special:Diff/21397495/21399499 و میان‌ویکی کره‌ای (수영). Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۳ (UTC)

کوان یو-ری ← یوری (خواننده)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

نام رایج بر اساس Special:Diff/21397495/21399499 و میان‌ویکی کره‌ای (유리). Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۹ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

کیم هیویئون ← هیویئون

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

دلایل مشابه با درخواستهای بالا. Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

ته‌یون ← ته‌یئون

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

تلفظ صحیح. Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

برومند شکری آزاد ← برومند شکری

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام نشد

شباهت Marykhachii (بحث) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۵۶ (UTC)

  مقاله مبدأ موجود نیست. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۵ (UTC)

مرد ایرلندی ← مرد ایرلندی (فیلم ۱۹۷۸)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

فیلم دیگری هم هست. اگر حوصله کردید مرد ایرلندی را صفحهٔ ابهام‌زدایی کنید. Wikimostafa (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۱۸ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)

سپیدار سفید ← سپیدار

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

بحث:صنوبر. Wikimostafa (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)

تمسک (آمل) ← تمسک

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

تنها کاربرد. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۲ (UTC)

تمسک مگر هم معنی توسل نیست؟--SunfyreT ‏۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۲۴ (UTC)
سلام. تقریباً چرا، منتها منهای جنبهٔ مذهبی‌اش. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)
همچنان به انتقال اصرار دارید؟ بنظرم باید به توسل تغییرمسیر شود.--SunfyreT ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۸ (UTC)
سلام. بحث دارد. در سفرم. تا يك هفته ديگر پاسخ مى دهم. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۰۳ (UTC)
سلام. به نظرم این دو مفهوم به اندازهٔ کافی نزدیک نیستند که بخواهیم یکی را تغییرمسیر به دیگری کنیم، همچنانکه مثلاً هجرت (که الان نوشتار ندارد و کاش کسی بسازدش) یک مفهوم دینی‌ست و نباید به مثلاً مهاجرت تغییرمسیرش کرد. هیچ‌جا هم راستش ندیده‌ام و نشنیده‌ام مثلاً بگویند با تمسک به ائمهٔ اطهار یا از این دست.
نکتهٔ جالب دیگر (و البته نامرتبط با بحث بالا) تلفظ نام روستاست. میان‌ویکی انگلیسی Tamesk است و من هم درش شک نکردم. منتها هفتهٔ قبل که در سفر بودم، مطابق پدیدهٔ بادر-ماینهوف، ناگهان خودم را مقابل تابلوی روستای تمسک یافتم، که نام انگلیسی را Tamask نوشته بود. در آمار تقسیمات کشوری که تلفظ‌ها نیامده، در پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی ایران هم این روستا موجود نیست.
Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۵۶ (UTC)

جهت‌گیری تأییدی ← سوگیری تأییدی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

یکدستی با دیگر سوگیریها. Wikimostafa (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۵ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۶ (UTC)

راکی بالبوآ (شخصیت) ← راکی بالبوآ

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

کاربرد اصلی ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۵ (UTC)

کومله (ابهام‌زدایی) ← کومله

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

ظاهراً فاقد کاربرداصلی. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۸ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۴ (UTC)

بحث:رده‌بندی علمی جانداران ← بحث:طبقه‌بندی علمی جانداران

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۸ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۴ (UTC)

پدرخوانده (فیلم) ← پدرخوانده

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

کاربرد اصلی، در نسخهٔ انگلیسی هم این‌گونه است. — ObZorDT ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۶ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۳ (UTC)

بحث:پدرخوانده (فیلم) ← بحث:پدرخوانده

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)

  A.M.Z.A (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)

مقاومت الکتریکی ← مقاومت (قطعه الکتریکی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

در شکل کنونی (رزیستور)، با مقاومت الکتریکی (رزیستانس) که یکی از ویژگی‌های ماده است مرتباً اشتباه گرفته می‌شود. Mpj7 (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۵۴ (UTC)

@Mpj7: درود، گرامی مقاله مقصد قرمز است خودتان میتوانید منتقل کنید.--SunfyreT ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۶ (UTC)
درود. با توجه به قدیمی بودن مقاله و تعداد بسیار بالای پیوندها به این صفحه (که در بسیاری هم هدف آن‌‌یکی بوده) این مسیر را ترجیح داده بودم. ضمناً برای پرهیز از ایجاد مخالفت‌های نسنجیدهٔ احتمالی خواستم در بخش دلیل انتقال یادداشت زیر را بیفزایم که محدودیت ۲۰۰ حرفی مانع است. لطفا راهنمایی فرمایید:
دلیل:رواج بسیار گسترده: از همان آغاز ورود رزیستور؛ به معنی «مقاومت کننده»٬ به صورت کوتاه‌‌شدهٔ «مقاومت» رواج یافته و این واژه نه تنها جای رزیستانس را گرفته به جای آن‌هم در مواردی بکار رفته. فرهنگستان‌ها هم راه آسان‌تر رواج گسترده را برای نام این قطعه برگزیده‌اند و این انتقال هم به پیروی از همان شیوه است. وگرنه؛ همان‌گونه که «مانیتور» را نمایش‌دهنده می‌دانیم و نه خود نمایش٬ برای رزیستور هم مقاومت کننده و برای رزیستانس مقاومت؛ دست کم در نگارش، گزینه‌های مناسب‌تری می‌بوده‌اند. ولی امروز بهترین گزینه همان رواج گسترده است. با سپاس -- Mpj7 (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۵۲ (UTC)
@Mpj7: خودتان منتقل کنید، توضیحات را نیز در بحث مقاله اضافه کنید؛ اگر کاربری مخالف بود ابراز نظر میکند وگرنه مبنا وپ:سکوت است.--SunfyreT ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)
سلام. به نكته دقيقى اشاره كرديد؛ ممنون. اما از دا به منظور نبا استفاده نكنيد. ايندو كاركرد متفاوت دارند.
تصميم به انتقالتان درست است.عنوان مقصد نبايد مقاومت (قطعه الكترونيكى) باشد؟ به يككدام انتقال دهيد و مقاومت الكتريكى را صفحه ابهام زدايى كنيد. مى ماند اصلاح پيوندها. اگر منظورتان از (که در بسیاری هم هدف آن‌‌یکی بوده) اين است كه پيوندها درهم به هردو موضوع ممكن است اشاره داشته باشند نمى شود چشم بسته با وخ جايگزين شان كرد و بايد يكى يكى كاربرد درست انتخاب شود. بگذاريد بيايم خودم انجام مى دهم (روى پيوندها حساس هستم خخخخخخ) يا اگر مى خواهيد حود اصلاح كنيد بگوييد بگويم چطور با وخ سريع انجامش دهيد. موفق باشيد. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)
سلام. من با تبدیل مقاومت الکتریکی به ابهام‌زدایی موافق نیستم. به نظرم تغییرمسیر به مقاومت و رسانایی الکتریکی مناسب‌تر است. ابهام‌زدایی در مقاومت کافی است، که البته بعد از انتقال باید اصلاح شود. آیدین (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۳۳ (UTC)
@Saeidpourbabak: درود. بله عنوان مقصد در واقع مقاومت (قطعه الکتریکی و الكترونيكى) است‌ و تنها کمی طولانی٬ ولی از الکتریکی نمی‌توان صرفنظر کرد٬ نظر شما چیست؟ دراصلاح پيوندها: درتمام جعبه‌های عناصر جدول تناوبی (مثلاً مس) که دسترسی مستقیمی هم به آن بخش از الگو نیست «مقاومت الكتريكى» منظور است که همه لازم است به‌صورت مقاومت الکتریکی در آیند. هم‌اکنون به «مقاومت الکتریکی» کنونی پیوند دارد که درست نبوده. و این یک قلم از کارهاست. بالاخره راهی‌است که باید پیموده شود. انتقال را هم همانگونه که اشاره کردید بهتر است خودتان انجام دهید. با سپاس -- Mpj7 (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)
سلام.
@Tgeik: به نظر من وضعیت فعلی (قطعهٔ الکترونیکی) و پیشنهاد شما (مفهوم فیزیکی) هر دو وزن زیادی دادن به یکی از کاربردهاست. به نظرم اگر «مقاومت الکتریکی» خود صفحهٔ ابهام‌زدایی نمی‌شود باید به مقاومت تغییرمسیر یابد. با این وجود اگر نهایتاً اینی شد که شما می‌گویید سرنویس مناسب را به مقاومت و رسانایی الکتریکی خواهم افزود.
@Mpj7: به نظرم اگر بنا بر انتخاب یکی باشد بهتر است «قطعه الکترونیکی» انتخاب شود. با این وجود اصراری ندارم و هر کدام خود مناسب‌تر دیدید را انتخاب کنید. از انتقال واهمه نداشته باشد. خودتان منتقل کنید. پیوندها را بسته به وضعیت نهایی اصلاح خواهم کرد.
نگاهی هم به این بحث کوچک قدیمی بیندازید: ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست انتقال و ادغام تاریخچه/بایگانی ۹#مقاومت الکتریکی ← مقاومت
در مورد جعبه اطلاعات عناصر، الان پیوند قرمز رسانایی الکتریکی و مقاومت دارند که به نظرم عنوان مناسبی نیست. در جعبهٔ انگلیسی به en:Electrical resistivity and conductivity پیوند داده شده.
Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)
درود. با آنکه اِعمال مقاومت می‌تواند کند کردن جریان الکترون دیده شود ولی این نگاه بازگشت به همان ادغام پیشین است. در اینجا این قطعه در برابر جریان برق مقاومت می‌کند و مفهوم عملی و نه نظری آن مطرح است. با توجه به رده ی این قطعه که به درستی آن‌را یک پارت الکتریکی می‌داند کافی است که از آن راه برویم. در مورد جعبه‌ها؛ هرکدام به راهی رفته‌اند٬ مثلا کربن که از همه مهمتر است آن‌را ندارد. در همه جعبه‌های عناصر منظور مقاومت الکتریکی بعد انتقال است و همین حالا هم اگر به همین صورت بیاید قرمز نخواهد بود. ممنون از لینک به بحث قدیمی؛ به نظر من بحث و «مقاومت» کافی در آنجا صورت نگرفته. با سپاس از همه دوستان.-- Mpj7 (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)
@Saeidpourbabak: سلام. راستش من تاحالا ندیدم کسی بخواهد به مقاومت (قطعه) اشاره کند و از لفظ مقاومت الکتریکی استفاده کند. معمولا از همان مقاومت استفاده می‌شود. ضمن این که مقاومت الکتریکی دقیقا نام آن خاصیت ماده است. به همین دلیل تبدیل مقاومت الکتریکی به ابهام‌زدایی به نظرم دقیق نمی‌آید. آیدین (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۲۸ (UTC)
سلام.
مقاومت الکتریکی را به مقاومت (قطعه الکتریکی) منتقل کردم.
در مورد جعبه‌ها، خیر، همه راه‌شان یکی‌ست (پیوند همه در {{جعبه عناصر شیمیایی}} است)، منتها به جای نادرستی می‌رفتند که به مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی اصلاحش کردم. نوشتارش که ساخته شد آبی می‌شود. در مورد کربن، مشکلش این است که مقدار نگرفته. در {{جعبه اطلاعات کربن}} به یکی از سه سطر electrical resistivity عدد بدهید، ظاهر می‌شود.
پیوندها را به تدریج اصلاح خواهم کرد.
Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۴ (UTC)

@Saeidpourbabak: درود. خواستم منتقل کنم قبول نمی‌کرد، نگو که شما زحمتش را مفصلا کشیده‌اید، دست شما درد نکند. مقاله را خواهم ساخت. اگر موافق باشید یک ابهام‌زدایی در مقاله مقاومت الکتریکی کنونی برای کسانی که به دنبال مقاله مقاومت (قطعه الکتریکی) هستند ایجاد شود.-- Mpj7 (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۴ (UTC)

@Tgeik: سلام. کاملا با شما موافقم که "مقاومت الکتریکی دقیقا نام آن خاصیت ماده است". و نیز اینکه می‌گویید "معمولا از همان مقاومت استفاده می‌شود". خوب؛ این دقیقا همان کاری است که اکنون انجام شده، پرانتز مثل همیشه این مقاومت را از دیگر کاربردهای این واژه متمایز میکند. توضیح: اگر کسی به یک مقاومت صد اهمی نیاز دارد یا آن قطعه را سفارش می‌دهد یا به فروشندهٔ اینگونه قطعات مراجعه می‌کند. اما اگر بخواهد بداند که چرا سیم‌های برق غالبا مسی هستند پاسخ او پایین بودن "مقاومت الکتریکی" مس است، ولی همه شنیده‌ایم مردم گاهی مقاومت الکتریکی را برای هردو مورد به کار می‌برند.-- Mpj7 (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۷ (UTC)
@Mpj7: سلام. جمله آخر صحبت شما را متوجه نشدم. وضعیت فعلی تغییرمسیر، ابهام‌‌زدایی و سرنویس به نظرم مناسب است. اگر در مورد پیوندها کاری مانده بفرمایید تا من هم کمک کنم. آیدین (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۲۰ (UTC)
@Tgeik: سلام. با پوزش ولی را بله نوشته‌بودم و آن اشاره به جمله نخست شما؛ (راستش من تاحالا ندیدم کسی ...) بود. در مورد پیوندها که پوربابک گرامی هم به درستی روی آنها حساس هستند همه لازم است خوانده شوند و موارد مشکوک شاید بهتر باشد که ابتدا در صفحه بحث مقاله مورد گفتگو قرار گیرند. با سپاس از مشارکت شما.-- Mpj7 (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)
@Saeidpourbabak: با درود. مقاله مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی ساخته شد که البته هنوز هم کار دارد، کامل‌تر خواهد شد، لطفا نگاهی به آن بیندازید. -- Mpj7 (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۹ (UTC)