پادشاه آشین ( ۳۹۲ میلادی تا ۴۰۵ میلادی ) هفدهمین پادشاه باکجه یکی از سه امپراتوری کره بود.

حکومت ویرایش

او بلا فاصله بعد از اینکه به تخت نشست به نیروهای امپراتوری گوگوریو که توسط گوانگ گائتو بزرگ رهبری می‌شد حمله کرد در همین نبردها پادشاه گوگوریو یعنی گوانگ گائتو بزرگ بکجه را فتح و آن را زیر سلطه گوگوریو قرار داد. گوانگ گائتو بزرگ به خاطر هم خون بودن باکجه و گوگوریو ، باکجه را نابود نکرد.

مرگ ویرایش

او در سال ۴۰۵ میلادی توسط گوانگ گائتو بزرگ کشته شد و حکومت را به جانجی داد.

منابع ویرایش

http را بعد از سرچ پاک کنید

قدرت ویرایش

پادشاه آشین اختلاف زیادی با پادشاه جینسا داشت که دشمنی جینسا آخر به از دست دادن گوانگمیسونگ شد.او با کشتن پادشاه جینسا در موقع شکار قدرت را به دست گرفت.