پادشاه جینسا

جینسا (۳۸۵-۳۹۲) پادشاه شانزدهم باکجه که یکی از سه امپراطوری کره بود. او دستور داد حملات متعدد علیه گوگوریو انجام گیرد که به دلیل گسترش قلمرو باکجه از شمال بود. در سال ۳۸۶، او فرمان داد همه مردان در Cheongmongnyeong (امروزی Kaesong)، بالاتر از سن پانزده، برای دفاع از مرز عازم شوند.

پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

مرگویرایش

آسین برادر زاده ی جینسا و پسر بزرگ شاه سابق بود که مخالف با سیاست های غلط جینسا بود. جینسا که از قدرت گرفتن آسین واهمه داشت او را از فرمانداری قلعه گوان میسونگ برکنار کرد و در دربار خود یک پست پایین را به او داد. جینسا هرگز تاکتیک های جنگی و دفاعی آسین را قبول نکرد و این سبب شد که قللعه گوان میسونگ در نهایت توسط گوگوریو و پادشاه آن زمان یعنی گوانگائتو بزرگ (دامدئوک) تسخیر شود و به قلمرو گوگوریو اضافه شود. مردم و دربار از سیاست های غلط جینسا معترض بودند و این امر سبب شد که آسین با کمک برادرخود و فرمانده های آن زمان دربار هنگام شکار به جینسا حمله کند که در نهایت علی‌رغم میل باطنی آسین، جینسا از وی خواست که جان او را بگیرد و سپس با آسین درگیر شد و در این درگیری جان خود را از دست داد و بعد از او آسین پادشاه باکجه شد.

منابعویرایش