ایسیپوم گئومگوان گایا

ایسیپوم گئومگوان گایا (متوفای ۴۰۷) پنجمین فرمانروای گئومگوان گایا، شهرستان-ایالت حاکم بر کنفدراسیون گایا در کرهٔ تاریخی بود. او پسر پادشاه گئوجیلمی و همسرش ملکه آجی بود. او با ملکه جئونگسین ازدواج کرد. آنها صاحب فرزندی به‌نام جواجی شدند که ششمین پادشاه گئومگوان گایا شد.

ایسیپوم گئومگوان گایا
پنجمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت۳۴۶ تا 407
پیشینگئوجیلمی گئومگوان گایا
جانشینجواجی گئومگوان گایا
درگذشته۴۱۷ میلادی
همسر(ان)ملکه جئونگسین
فرزند(ان)جواجی گئومگوان گایا
پدرگئوجیلمی گئومگوان گایا
مادرملکه آجی
ایسیپوم گئومگوان گایا
هانگول
이품왕 or 이시품왕
هانجا
伊品王 or 伊尸品王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهIpum wang or Isipum wang
مک‌کیون–ریشاورIp'um wang or Isip'um wang
پادشاهان کره
گئومگوان گایا

۱- سورو ۴۲ - ۱۹۹
۲- گئودئونگ ۱۹۹ - ۲۵۹
۳- ماپوم ۲۵۹ - ۲۹۱
۴- گئوجیلمی ۲۹۱ - ۳۴۶
۵- ایسیپوم ۳۴۶ - ۴۰۷
۶- جواجی ۴۰۷ - ۴۲۱
۷- چویهوی ۴۲۱ - ۴۵۱
۸- جیلجی ۴۵۱ - ۴۹۲
۹- گیئومجی ۴۹۲ - ۵۲۱
۱۰- گوهیئونگ ۵۲۱ - ۵۳۲

منابع ویرایش

پادشاهان کره
گئومگوان گایا

۱- سورو ۴۲ - ۱۹۹
۲- گئودئونگ ۱۹۹ - ۲۵۹
۳- ماپوم ۲۵۹ - ۲۹۱
۴- گئوجیلمی ۲۹۱ - ۳۴۶
۵- ایسیپوم ۳۴۶ - ۴۰۷
۶- جواجی ۴۰۷ - ۴۲۱
۷- چویهوی ۴۲۱ - ۴۵۱
۸- جیلجی ۴۵۱ - ۴۹۲
۹- گیئومجی ۴۹۲ - ۵۲۱
۱۰- گوهیئونگ ۵۲۱ - ۵۳۲