باز کردن منو اصلی

چویهوی گئومگوان گایا (متوفای ۴۵۱) هفتمین فرمانروای گئومگوان گایا، یکی از ایالات کنفدراسیون گایا در کره بود. او پسر پادشاه جواجی و همسرش ملکه بوکسو بود. او با ایندئوک، دختر ژنرال (گاکگان) جینسا ازدواج کرد. پس از او پسرش جیلجی به پادشاهی گئومگوان گایا رسید.

پادشاه چویهوی
هفتمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت ۴۲۱ تا ۴۵۱
پیشین جواجی گئومگوان گایا
جانشین جیلجی گئومگوان گایا
همسر ملکه ایندئوک
فرزند(ها) جیلجی گئومگوان گایا
پدر جواجی گئومگوان گایا
مادر ملکه بوکسو
مرگ ۴۵۱ میلادی
چویهوی گئومگوان گایا
هانگول 취희왕 or 질가왕
هانجا 吹希王 or 叱嘉王
Revised Romanization Chwihui wang
Jilga wang
McCune–Reischauer Ch'wihŭi wang
Chilga wang

منابعویرایش