چویهوی گئومگوان گایا

چویهوی گئومگوان گایا (متوفای ۴۵۱) هفتمین فرمانروای گئومگوان گایا، یکی از ایالات کنفدراسیون گایا در کره بود. او پسر پادشاه جواجی و همسرش ملکه بوکسو بود. او با ایندئوک، دختر ژنرال (گاکگان) جینسا ازدواج کرد. پس از او پسرش جیلجی به پادشاهی گئومگوان گایا رسید.

پادشاه چویهوی
هفتمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت۴۲۱ تا ۴۵۱
پیشینجواجی گئومگوان گایا
جانشینجیلجی گئومگوان گایا
همسرملکه ایندئوک
فرزند(ها)جیلجی گئومگوان گایا
پدرجواجی گئومگوان گایا
مادرملکه بوکسو
مرگ۴۵۱ میلادی
چویهوی گئومگوان گایا
هانگول취희왕 or 질가왕
هانجا吹希王 or 叱嘉王
Revised RomanizationChwihui wang
Jilga wang
McCune–ReischauerCh'wihŭi wang
Chilga wang

منابعویرایش