باز کردن منو اصلی

در این مقاله فهرستی از افراد حاکم بر کنفدراسیون گایا آورده‌شده‌است؛ کنفدراسیون گایا به شهرستان‌هایی مانند گئومگوان گایا یا دی گایا تقسیم می‌شد:

پادشاهان گئومگوان گایاویرایش

گئومگوان گایا بخشی از کنفدراسیون گایا بود.

# نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
فارسی‌شده هانجا/هانگول
۱ سورو 수로왕 (首露王) ؟ - ۱۹۹ مؤسس دودمان ۴۲–۱۹۹
۲ گئودئونگ 거등왕 (居登王) ؟ - ۲۵۹ پسر سورو ۱۹۹–۲۵۹
۳ ماپوم 마품왕 (麻品王) ؟ - ۲۹۱ پسر گئودئونگ ۲۵۹–۲۹۱
۴ گئوجیلمی 거질미왕 (居叱彌王) ؟ - ۳۴۶ پسر ماپوم ۲۹۱–۳۴۶
۵ ایسیپوم 이시품왕 (伊尸品王) ؟ - ۴۰۷ پسر گئوجیلمی ۳۴۶–۴۰۷
۶ جواجی 좌지왕 (坐知王) ؟ - ۴۲۱ پسر ایسیپوم ۴۰۷–۴۲۱
۷ چویهوی 취희왕 (吹希王) ؟ - ۴۵۱ پسر جواجی ۴۲۱–۴۵۱
۸ جیلجی 질지왕 (銍知王) ؟ - ۴۹۲ پسر چویهوی ۴۵۱–۴۹۲
۹ گیئومجی 겸지왕 (鉗知王) ؟ - ۵۲۱ پسر جیلجی ۴۹۲–۵۲۱
۱۰ گوهیئونگ 구형왕 (仇衡王) ؟ - ؟ پسر گیئومجی ۵۲۱–۵۳۲

پادشاهان دائه گایاویرایش

دائه گایا (۴۲ الی ۵۶۲) یکی از ایالات کنفدراسیون گایا بود.

# نام دوران
فارسی‌شده هانجا/هانگول
۱ یی‌جین‌آشی 이진아시왕 (伊珍阿豉王) ۴۲ —؟
... ...
···
...
۳ یا ۴ گئومنیم 금림왕 (錦林王) ؟ —؟
... ...
···
...
نامشخص هاجی 하지왕 (荷知王) ؟ —؟
... ...
···
...
۶ یا ۷ گاسیل 가실왕 (嘉悉王 or 嘉實王) ؟ —؟
... ...
···
...
۹ اینوئه 이뇌왕 (異腦王) ؟ —؟
۱۰ یا ۱۶ وولگوانگ یا دوسئولجی
월광태자 (月光太子) or
도설지왕 (道設智王)
؟ — ۵۶۲

منابعویرایش

به دیگر زبان‌هاویرایش