گئوجیلمی گئومگوان گایا

گئوجیلمی گئومگوان گایا (درگذشته ۳۴۶)، چهارمین پادشاه گئومگوان گایا، یک ایالت گایا از تاریخ کره، پس از پدرش ماپوم بود. او پسر ماپوم گئومگوان گایا و همسرش ملکه هوگو بود.

پادشاه گئوجیلمی
چهارمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت۲۹۱ الی 346
پیشینماپوم گئومگوان گایا
جانشینایسیپوم گئومگوان گایا
درگذشته۳۴۶ میلادی
همسر(ان)ملکه آجی
فرزند(ان)ایسیپوم گئومگوان گایا
پدرماپوم گئومگوان گایا
مادرملکه هوگو
پادشاه گئوجیلمی
هانگول
거질미왕 or 금물왕
هانجا
居叱彌王 or 金勿
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGeojilmi wang or Geummul wang
مک‌کیون–ریشاورKŏjilmi wang or Kŭmmul wang

پادشاه گئوجیلمی با ملکه آجی که نوهٔ یکی از مقامات بلندپایه (آگان) به نام آگونگ بود ازدواج کرد. ملکه آجی و پادشاه گئوجیلمی صاحب فرزندشان ایپوم شدند که پنجمین پادشاه گئومگوان گایا و وارث پدرش شد.

منابعویرایش