گئوجیلمی گئومگوان گایا

گئوجیلمی گئومگوان گایا (درگذشته ۳۴۶)، چهارمین پادشاه گئومگوان گایا، یک ایالت گایا از تاریخ کره، پس از پدرش ماپوم بود. او پسر ماپوم گئومگوان گایا و همسرش ملکه هوگو بود. پادشاه گئوجیلمی با ملکه آجی که نوهٔ یکی از مقامات بلندپایه (آگان) به نام آگونگ بود ازدواج کرد. ملکه آجی و پادشاه گئوجیلمی صاحب فرزندشان ایپوم شدند که پنجمین پادشاه گئومگوان گایا و وارث پدرش شد.

پادشاه گئوجیلمی
چهارمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت۲۹۱ الی 346
پیشینماپوم گئومگوان گایا
جانشینایسیپوم گئومگوان گایا
درگذشته۳۴۶ میلادی
همسر(ان)ملکه آجی
فرزند(ان)ایسیپوم گئومگوان گایا
پدرماپوم گئومگوان گایا
مادرملکه هوگو
پادشاه گئوجیلمی
هانگول
거질미왕 or 금물왕
هانجا
居叱彌王 or 金勿
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGeojilmi wang or Geummul wang
مک‌کیون–ریشاورKŏjilmi wang or Kŭmmul wang
پادشاهان کره
گئومگوان گایا

۱- سورو ۴۲ - ۱۹۹
۲- گئودئونگ ۱۹۹ - ۲۵۹
۳- ماپوم ۲۵۹ - ۲۹۱
۴- گئوجیلمی ۲۹۱ - ۳۴۶
۵- ایسیپوم ۳۴۶ - ۴۰۷
۶- جواجی ۴۰۷ - ۴۲۱
۷- چویهوی ۴۲۱ - ۴۵۱
۸- جیلجی ۴۵۱ - ۴۹۲
۹- گیئومجی ۴۹۲ - ۵۲۱
۱۰- گوهیئونگ ۵۲۱ - ۵۳۲

منابع

ویرایش
پادشاهان کره
گئومگوان گایا

۱- سورو ۴۲ - ۱۹۹
۲- گئودئونگ ۱۹۹ - ۲۵۹
۳- ماپوم ۲۵۹ - ۲۹۱
۴- گئوجیلمی ۲۹۱ - ۳۴۶
۵- ایسیپوم ۳۴۶ - ۴۰۷
۶- جواجی ۴۰۷ - ۴۲۱
۷- چویهوی ۴۲۱ - ۴۵۱
۸- جیلجی ۴۵۱ - ۴۹۲
۹- گیئومجی ۴۹۲ - ۵۲۱
۱۰- گوهیئونگ ۵۲۱ - ۵۳۲