بخش از مجموعه
Star of David  Ten Commandments  Menorah
رده:یهودیت
یهود · یهودیت · اسباط
ارتودوکس
حریدی · حسیدی · ارتودوکس مدرن
فلسفه یهودی
اصول دین · منیان · کابالا
قوانین نوح · خدا · آخرت · مسیح در یهودیت
یهودیان به عنوان قوم برگزیده · هولوکاست · هلاخا · کشروت· ده فرمان
صنیوت · صدکه · اخلاق · جنبش مسار
متون دینی
تورات · تنخ · تلمود · میدراش · توسفتا
آثار حاخامی · هاگادا · میشنا· باریتا
تور · شولحان عاروخ ·
حماش · سیدور · زوهار ·
شهرهای مقدس
اورشلیم · صفد · حبرون · طبریه
شخصیت‌های مهم
ابراهیم · اسحق · یعقوب
ساره · ربه‌کا · راحیل · لیه
موسی · دبوره · روت · داوود · سلیمان
الیاس · هیلل · شمای · یهودا هناسی
سعادیا گائون · راشی · اسحاق الفاسی · ابن عزرا · توسفتانویسان
یوسف آلبو · یوسف قارو · آشر بن یهیئل
بعل شم طوو · موسی بن میمون · فیلون اسکندرانی
اوادیا یوسف · موشه بن نحمان · موشه فینشتاین · العازر شاخ
زندگی یهودی
بریت · بنای مصوا · ازدواج
نیدا· عزاداری
نقش‌های مذهبی
حاخام · ربی
کاهن یهودی ·
دیان · روش یشیوا
ساختمان‌های مذهبی
کنیسه · میکوه · هیکل سلیمان / خیمه‌گاه
مقالات مذهبی
شبات · تفیلین · زنان · سفر تورات· بدکن· قربانی
ستاره داوود · منوره · شوفار
اربعه مینیم
نماز
نماز · شماع · عمیده ·
قدیش ·هولده
یهودیت و دیگر ادیان
مسیحیت · اسلام ·
ادیان ابراهیمی · تکثرگرایی
مورمونیسم · "یهودی مسیحی" · دیگران
مطالب وابسته
نقد یهودیت · یهودستیزی
یهوددوستی · یشیوا· صهیونیسم· یهودیان آمریکا·
فهرست دانشمندان و فیلسوفان یهودی · کوربان

بَدِکِن یا بادعقن (عبری: באדעקן ) رسمی است که به طور سنّتی در جشن ازدواج یهودیان انجام می‌شود؛ بر اساس این رسم در زیر خوپا، داماد توری بر چهرهٔ عروس می‌گذارد. پوشیده بودن چهرهٔ زن در نزد عبرانیان نشانه‌ای از عفت تلقّی می‌شد؛ چنان‌چه بر اساس کتاب پیدایش ربقاه نیز وقتی اسحق را دید با روبنده چهره خود را پوشانید.(پیدایش ۲۴:۶۵) رسم بدکن بر پایهٔ داستانی از کتاب پیدایش است که بر اساس آن لابان به جای راحیل، خواهرش لیه را به عقد ازدواج یعقوب درآورد و یعقوب وقتی چهرهٔ لیه را گشود، دانست که لابان به او فریب زده است.(پیدایش ۲۹:۲۵) مراسم و آداب مربوط به بدکن در تلمود و شولحان عاروخ تشریح شده‌اند.


منابع

ویرایش