سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

ردیف ۲ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Series 2) دومین ردیف از دوره کامبرین است که نام‌گذاری نشده است. این ردیف بالای ردیف ترنووین و در زیر ردیف ۳ کامبرین قرار دارد.

ردیف ۲ کامبرین به دلیل نداشتن مرز مشخص در بالا و پایین خود و تقسیم به اشکوب‌های دیگر، به‌طور رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. مرز زیرین این ردیف حدود ۵۲۱ و مرز بالای آن نیز حدود ۵۰۹ میلیون سال پیش برآورد شده است.

منابع ویرایش

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری