باز کردن منو اصلی
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
ردیف سوم گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

ردیف ۲ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Series 2) دومین ردیف از دوره کامبرین است که نام‌گذاری نشده است. این ردیف بالای ردیف ترنووین و در زیر ردیف ۳ کامبرین قرار دارد.

ردیف ۲ کامبرین به دلیل نداشتن مرز مشخص در بالا و پایین خود و تقسیم به اشکوب‌های دیگر، به‌طور رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. مرز زیرین این ردیف حدود ۵۲۱ و مرز بالای آن نیز حدود ۵۰۹ میلیون سال پیش برآورد شده است.

منابعویرایش