سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

فورتونین (انگلیسی: Fortunian) نخستین اشکوب از دو اشکوب ردیف ترنووین است که به عنوان آغاز ابردوران پیدازیستی، دوران دیرینه‌زیستی و دوره کامبرین شناخته می‌شود. مرز زیرین این اشکوب در حدود ۵۴۱ میلیون سال پیش در نظر گرفته می‌شود. مرز بالایی آن برابر با مرز زیرین اشکوب ۲ کامبرین است که گرچه هنوز به‌طور رسمی نام‌گذاری نشده است ولی این مرز را با پیدایش کهن‌جامان در حدود ۵۲۹ میلیون سال پیش در نظر می‌گیرند.

منابع ویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین