سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

پایبین (انگلیسی: Paibian) (انگلیسی: Drumian) اشکوب زیرین از ردیف فورونجین در دوره کامبرین است که پس از اشکوب گوژانگین (از ردیف ۳ کامبرین و پیش از اشکوب ژیانگشانین جای می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب در حدود ۴۹۷ و مرز بالایی آن در حدود ۴۹۴ میلیون سال پیش تعیین شده است.

نام پایبین از روستای پایبی در استان هونان جمهوری خلق چین گرفته شده است.

منابع ویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین