سده ۱۳ (خورشیدی)

قرن سیزدهم هجری خورشیدی

سده سیزدهم (۱۳) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین ۱۲۰۱ آغاز و در اسفند ۱۳۰۰ خورشیدی به پایان رسیده‌است.

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۰۰ ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰

رویدادها ویرایش

در ایران ویرایش

چهره‌های برجسته ویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌ها ویرایش

دهه‌ها و سال‌ها ویرایش