باز کردن منو اصلی

۱۲۷۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

وقایعویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۰۸