عهد عتیق

کتاب مقدس
(تغییرمسیر از عهد قدیم)

عهد عتیق یا عهد قدیم بخش اول کتاب مقدس مسیحی است که به‌طور کلی بر تنخ، مجموعه کتب مقدس یهودیان، استوار است. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به این کتاب داده‌اند و عهد جدید، بخش دوم کتاب مقدس مسیحی است.

نسخه‌ای آرامی از کتاب مزامیر عهد قدیم

نسخه‌های کنونی عهد عتیق از ۳۹ کتاب تشکیل شده‌اند؛ ترتیب این کتاب‌ها در نسخه‌های یهودی و مسیحی با هم تفاوت دارد؛ مسیحیان علاوه بر این ۳۹ کتاب، ۷ کتاب دیگر که امروزه با عنوان کتب قانون ثانی شناخته می‌شوند (کتاب اول مکابیان، کتاب دوم مکابیان، کتاب توبیاس، کتاب یهودیه بنت مراری، کتاب باروخ، کتاب یشوع بن سیراخ، کتاب حکمت سلیمان) را هم در زمرهٔ کتاب‌های عهد عتیق می‌دانستند، اما یهودیان آن کتب را اپوکریفا می‌نامیدند و نامعتبر می‌دانستند. در قرن ۱۶ بعد از میلاد، مارتین لوتر رهبر نهضت پروتستان در الهامی بودن این کتاب‌ها تردید کرد و آن‌ها را از عهد عتیق خارج کرد، اما شاخهٔ کاتولیک و ارتدوکس همچنان این کتب را معتبر می‌دانند و همراه با عهد عتیق به چاپ می‌رسانند،[۱] یهودیان و شاخهٔ پروتستان ادعا می‌کنند که این کتب هیچگاه جزو مجموعهٔ عهد قدیم نبوده‌اند، اما در مقابل مسیحیان کاتولیک و ارتودکس معتقدند یهودیان و بعدها شاخهٔ مسیحی-پروتستان این کتاب‌ها را از کتاب مقدس حذف کردند، چرا که تعالیم این کتب با اعتقاد آنان ناسازگار است.

اصطلاح عهد عتیق از نظر مسیحیان، ناظر به پیمانی است که خدا با پیامبران پیش از عیسی بسته بود. در این پیمان نجات بشر (یا مرتبه‌ای از آن) با وعده و وعید، قانون و شریعت به دست می‌آید، در حالی که در عهد جدید نجات از طریق محبت حاصل می‌شود.

بر طبق آموزهٔ سنتی یهودیت و مسیحیت، تنخ (که بر طبق تقسیم‌بندی یهودیان شامل ۲۴ کتاب است و مسیحیان آن را عهد عتیق) می‌نامند، توسط انبیا، و از زمان موسی (که تورات را نگاشت) تا زمان عیسی مسیح به نگارش درآمده اند.

عهد عتیق، در یک زمان معین، و توسط شخصی معین تنظیم نیافته بلکه، مجموعهٔ اسفار آن توسط اشخاص گوناگون، در دوران‌های گوناگون نگارش شده‌است. نخستین سِفر از این اسفار را سفر عاموس و آخرین آن‌ها را سفر دانیال دانسته‌اند. سِفر نخستین چنان‌که گفته‌اند در سال ۷۵۰ پیش از میلاد و سفر آخرین در قرن دوم پیش از میلاد نوشته شده‌است.[۲]

فهرست سی و نه کتاب عهد عتیق ویرایش

تورات ویرایش

مشتمل بر پنج کتاب است:

 1. سفر پیدایش
 2. سفر خروج
 3. سفر لاویان
 4. سفر اعداد
 5. سفر تثنیه

مکتوبات ویرایش

شامل کتابهای زیر است:

 1. کتاب یوشع
 2. کتاب داوران
 3. کتاب روت
 4. کتاب اول سموئیل
 5. کتاب دوم سموئیل
 6. کتاب اول پادشاهان
 7. کتاب دوم پادشاهان
 8. کتاب اول تواریخ
 9. کتاب دوم تواریخ
 10. کتاب عزرا
 11. کتاب نحمیا
 12. کتاب استر
 13. کتاب ایوب
 14. کتاب مزامیر داوود معروف به «زبور»
 15. کتاب امثال سلیمان
 16. کتاب جامعه سلیمان
 17. کتاب غزل غزل‌های سلیمان

نوشته‌های انبیا ویرایش

مشتمل بر هفده کتاب است:

 1. کتاب اشعیا
 2. کتاب ارمیا
 3. کتاب مراثی ارمیا
 4. کتاب حزقیال
 5. کتاب دانیال
 6. کتاب هوشع
 7. کتاب یوئیل
 8. کتاب عاموس
 9. کتاب عوبدیا
 10. کتاب یونس
 11. کتاب میکاه
 12. کتاب ناحوم
 13. کتاب حبقوق
 14. کتاب صفنیا
 15. کتاب حجی
 16. کتاب زکریا
 17. کتاب ملاکی

جدول ویرایش

  کتاب‌های پنج‌گانه عهد عتیق، مطابق با تورات عبری
  کتابهای تاریخی، که بیشترین مطابقت را با نوییم (پیامبران) عبری دارد
  کتاب‌های حکمت، که بیشترین مطابقت را با عبری کتوویم (نوشته‌ها) دارد
  پیامبران بزرگ
  دوازده پیامبر صغیر
پروتستانتیسم
عهد عتیق
(۳۹ کتاب)
کلیسای کاتولیک
عهد عتیق
(۴۶ کتاب)
مسیحیت ارتدکس شرقی
عهد عتیق
(۴۹ کتاب)
کتاب مقدس عبری
(تنخ)
(۲۴ کتاب)[الف]
زبان اصلی
پنج‌گانه یا پنج کتاب موسی
تورات (قانون)
سفر پیدایش سفر پیدایش سفر پیدایش سفر پیدایش عبری
سفر خروج سفر خروج سفر خروج سفر خروج عبری
سفر لاویان سفر لاویان سفر لاویان سفر لاویان عبری
سفر اعداد سفر اعداد سفر اعداد سفر اعداد عبری
سفر تثنیه سفر تثنیه سفر تثنیه سفر تثنیه عبری
کتاب‌های انبیاء (Prophets)
کتاب یوشع کتاب یوشع کتاب یوشع کتاب یوشع عبری
کتاب داوران کتاب داوران کتاب داوران کتاب داوران عبری
کتاب روت کتاب روت کتاب روت کتاب روت[a] عبری
کتاب‌های سموئیل کتاب‌های سموئیل[b] کتاب‌های سموئیل[c] کتاب‌های سموئیل عبری
کتاب‌های سموئیل کتاب‌های سموئیل[b] کتاب‌های سموئیل[c] عبری
کتاب‌های پادشاهان کتاب‌های پادشاهان[b] کتاب‌های پادشاهان[c] کتاب‌های پادشاهان عبری
کتاب‌های پادشاهان کتاب‌های پادشاهان[b] کتاب‌های پادشاهان[c] عبری
کتاب‌های تواریخ کتاب‌های تواریخ کتاب‌های تواریخ کتاب‌های تواریخ[a] عبری
کتاب‌های تواریخ کتاب‌های تواریخ کتاب‌های تواریخ عبری
1 Esdras[d][e] یونانی
کتاب عزرا کتاب عزرا کتاب عزرا[c][f][g] عزرا-نحیما[a] عبری و آرامی
کتاب نحمیا کتاب نحمیا کتاب نحمیا[c][f] عبری
کتاب توبیاس کتاب توبیاس[d] آرامی و عبری
کتاب جودیت کتاب جودیت[d] عبری
کتاب استر کتاب استر[h] کتاب استر[h] کتاب استر[a] عبری
مکابیان اول[i] مکابیان اول[d] عبری و یونانی[ب]
مکابیان دوم[i] مکابیان دوم[d] یونانی
3 Maccabees[d] یونانی
3 Esdras[d] یونانی
4 Maccabees[پ] یونانی
Wisdom books مکتوبات (تنخ) (نوشته‌ها)
سفر ایوب سفر ایوب سفر ایوب سفر ایوب[a] عبری
مزامیر مزامیر مزامیر[j] مزامیر[a] عبری
Prayer of Manasseh[k] یونانی
امثال سلیمان امثال سلیمان امثال سلیمان امثال سلیمان[a] عبری
کتاب جامعه کتاب جامعه کتاب جامعه کتاب جامعه[a] عبری
غزل غزل‌های سلیمان غزل غزل‌های سلیمان (Canticle of Canticles) غزل غزل‌های سلیمان (Aisma Aismaton) غزل غزل‌های سلیمان[a] عبری
کتاب حکمت کتاب حکمت[d] یونانی
حکمت یشوع بن سیراخ (Ecclesiasticus) حکمت یشوع بن سیراخ[d] عبری
پیامبر مهینs کتاب‌های انبیاء (Latter Prophets)
کتاب اشعیا کتاب اشعیا کتاب اشعیا کتاب اشعیا عبری
کتاب ارمیا کتاب ارمیا کتاب ارمیا کتاب ارمیا عبری
کتاب مراثی کتاب مراثی کتاب مراثی کتاب مراثی[a] عبری
کتاب باروخ[l] کتاب باروخ[l][d] عبری[۴]
Letter of Jeremiah[ت][d] یونانی (دیدگاه اکثریت)[ث]
سفر حزقیال سفر حزقیال سفر حزقیال سفر حزقیال عبری
کتاب دانیال کتاب دانیال[m] کتاب دانیال[m] کتاب دانیال[a] آرامی و عبری
پیامبران کهین
کتاب هوشع کتاب هوشع کتاب هوشع پیامبران کهین
Trei Asar
عبری
کتاب یوئیل کتاب یوئیل کتاب یوئیل عبری
کتاب عاموس کتاب عاموس کتاب عاموس عبری
کتاب عوبدیا کتاب عوبدیا کتاب عوبدیا عبری
کتاب یونس کتاب یونس کتاب یونس عبری
کتاب میکاه کتاب میکاه کتاب میکاه عبری
کتاب ناحوم کتاب ناحوم کتاب ناحوم عبری
کتاب حبقوق کتاب حبقوق کتاب حبقوق عبری
کتاب صفنیا کتاب صفنیا کتاب صفنیا عبری
کتاب حجی کتاب حجی کتاب حجی عبری
کتاب زکریا کتاب زکریا کتاب زکریا عبری
کتاب ملاکی کتاب ملاکی کتاب ملاکی عبری

جستارهای وابسته ویرایش

یادداشت‌ها ویرایش

 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ This book is part of the مکتوبات (تنخ), the third section of the Jewish canon. There is a different order in Jewish canon than in Christian canon.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ The books of Samuel and Kings are often called First through Fourth Kings in the Catholic tradition, much like the Orthodox.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ Names in parentheses are the Septuagint names and are often used by the Orthodox Christians.
 4. ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ One of 11 deuterocanonical books in the Russian Synodal Bible.
 5. 2 Esdras in the Russian Synodal Bible.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Some Eastern Orthodox churches follow the هفتادگانی and عبری Bibles by considering the books of عزرا-نحیما as one book.
 7. 1 Esdras in the Russian Synodal Bible.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ The Catholic and Orthodox Book of Esther includes 103 verses not in the Protestant Book of Esther.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ The ولگاته، Douay–Rheims, and Revised Standard Version Catholic Edition place First and Second Maccabees after Malachi; other Catholic translations place them after Esther.
 10. Eastern Orthodox churches include Psalm 151 و the Prayer of Manasseh, not present in all canons.
 11. Part of 2 Paralipomenon in the Russian Synodal Bible.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ In Catholic Bibles, Baruch includes a sixth chapter called the Letter of Jeremiah. Baruch is not in the Protestant Bible or the Tanakh.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ In Catholic and Orthodox Bibles, Daniel includes three sections not included in Protestant Bibles. The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23–24. سوزانا (کتاب دانیال) is included as Daniel 13. بل و اژدها is included as Daniel 14. These are not in the Protestant Old Testament.

پانویس ویرایش

 1. حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۹۸.
 2. راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، ص ۱۹.
 3. Goldstein, Jonathan A. (1976). I Maccabees. The Anchor Bible Series. Garden City, NY: Doubleday. p. 14. ISBN 0-385-08533-8.
 4. Driver, Samuel Rolles (1911). "Bible" . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica (به انگلیسی). Vol. 3 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 849–894, see page 853, third para. Jeremiah.....were first written down in 604 B.C. by his friend and amanuensis Baruch, and the roll thus formed must have formed the nucleus of the present book. Some of the reports of Jeremiah's prophecies, and especially the biographical narratives, also probably have Baruch for their author. But the chronological disorder of the book, and other indications, show that Baruch could not have been the compiler of the book

منابع ویرایش

 • آذرنوش، آذرتاش، راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، چاپ سوم. تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۸. شابک ۳-۴۳۶-۳۱۵-۹۶۴-۹۷۸
 1. The 24 books of the عبری Bible are the same as the 39 books of the Protestant Old Testament, only divided and ordered differently: the books of the Minor Prophets are in Christian Bibles twelve different books, and in عبری Bibles, one book called "The Twelve". Likewise, Christian Bibles divide the Books of Kingdoms into four books, either 1–2 Samuel and 1–2 Kings or 1–4 Kings: Jewish Bibles divide these into two books. The Jews likewise keep 1–2 Chronicles/Paralipomenon as one book. Ezra and Nehemiah are likewise combined in the Jewish Bible, as they are in many Orthodox Bibles, instead of divided into two books, as per the Catholic and Protestant tradition.
 2. 1 Maccabees is hypothesized by most scholars to have been originally written in عبری؛ however, if it was, the original عبری has been lost. The surviving Septuagint version is in یونانی.[۳]
 3. In یونانی Bibles, 4 Maccabees is found in the appendix.
 4. Eastern Orthodox Bibles have the books of Baruch and the Letter of Jeremiah separate.
 5. عبری (minority view); see Letter of Jeremiah for details.