فهرست امامان اسماعیلیه

این فهرستی از امامان اسماعیلی است، که اسماعیلیان همه آن‌ها را از اهل بیت و واسطه فیض خداوندی می‌دانند.

ائمه اوایلویرایش

ائمه مستعلیهویرایش

ائمه نزاریهویرایش

کتابشناسی/ یادکردهاویرایش

  • ویلیام بوردهی (1364=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (1362=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)