فهرست پادشاهان فرانسه

(تغییرمسیر از فهرست شاهان فرانسه)

تاریخ‌ها نمایانگر زمان فرمانروایی است (نه زندگی):

فرمانروایی فرانسه
جزئیات
شیوه خطابوالاحضرت
نخستین پادشاهکلوویس یکم
(بعنوان پادشاه)
واپسین پادشاهناپلئون سوم
(بعنوان امپراتور)
آغاز پادشاهی۵۰۹
پایان پادشاهی۴ سپتامبر ۱۸۷۰
سکونتگاه رسمیکاخ شهر
کاخ لوور
کاخ ورسای
کاخ تویلری
گمارندهارثی
مدعیان کنونیمورد مباحثه:
لوئی آلفونس
(دودمان بوربون-اسپانیا)
هنری د اورلئان
(دودمان اورلئان)
ژان کریستف
(دودمان بناپارت)

پادشاهان فرانک سالیایی

ویرایش
نام دوران خویشاوندی
از تا
فاراموند ؟ ۴۳۰ پسر مارکومر
تئودمر پسر ریچومرس
شلودیو ۴۳۰ ۴۵۰ پسر فاراموند یا تئودمر
مرووش ۴۵۰ ۴۵۸ پسر شلودیو
شیلدریک یکم ۴۵۸ ۴۸۱ پسر مرووش
کلوویس یکم ۴۸۱ ۵۰۹ پسر شیلدریک یکم
نام دوران خویشاوندی
از تا
کلوویس یکم ۵۰۹ ۵۱۱ مؤسس دودمان / پسر شیلدریک یکم
تئودریک یکم ۵۱۱ ۵۳۴ پسر کلوویس یکم
تئودبرت یکم ۵۳۴ ۵۴۸ پسر تئودریک یکم
تئودبالد ۵۴۸ ۵۵۵ پسر تئودبرت یکم
کلودومر ۵۱۱ ۵۲۴ پسر کلوویس یکم
شیلدبرت یکم ۵۱۱ ۵۵۸ پسر کلوویس یکم
کلوتار یکم ۵۱۱ ۵۶۱ پسر کلوویس یکم
شاریبرت یکم ۵۶۱ ۵۶۷ پسر کلوتار یکم
گونترام ۵۶۱ ۵۹۲ پسر کلوتار یکم
زیگبرت یکم ۵۶۱ ۵۷۵ پسر کلوتار یکم
شیلدبرت دوم ۵۷۵ ۵۹۵ پسر زیگبرت یکم / پسرخوانده گونترام
تئودبرت دوم ۵۹۵ ۶۱۲ پسر شیلدبرت دوم
تئودریک دوم ۵۹۵ ۶۱۳ پسر شیلدبرت دوم
زیگبرت دوم ۶۱۳ ۶۱۳ پسر تئودریک دوم
شیلپریک یکم ۵۶۱ ۵۸۴ پسر کلوتار یکم
کلوتار دوم ۵۸۴ ۶۲۹ پسر شیلپریک یکم
داگوبرت یکم ۶۲۹ ۶۳۹ پسر کلوتار دوم
کلوویس دوم ۶۳۴ ۶۵۷ پسر داگوبرت یکم
کلوتار سوم ۶۵۷ ۶۷۳ پسر کلوویس دوم
شیلدریک دوم ۶۷۳ ۶۷۵ پسر کلوویس دوم
کلوویس سوم ۶۷۵ ۶۷۶ پسر کلوتار سوم
تئودریک سوم ۶۷۵ ۶۹۱ پسر کلوویس دوم
کلوویس چهارم ۶۹۱ ۶۹۵ پسر تئودریک سوم
شیلدبرت سوم ۶۹۵ ۷۱۱ پسر تئودریک سوم
داگوبرت سوم ۷۱۱ ۷۱۵ پسر شیلدبرت سوم
شیلپریک دوم ۷۱۵ ۷۲۱ پسر شیلدریک دوم
تئودریک چهارم ۷۲۱ ۷۳۷ پسر داگوبرت سوم
شیلدریک سوم ۷۴۳ ۷۵۱ پسر شیلپریک دوم یا تئودریک چهارم
نام دوران خویشاوندی
از تا
پپن سوم ۷۵۱ ۷۶۸ پسر شارل مارتل
کارلمان یکم ۷۶۸ ۷۷۱ پسر پپن سوم
شارلمانی ۷۶۸ ۸۱۴ پسر پپن سوم
لوئی یکم ۸۱۴ ۸۴۰ پسر شارلمانی
شارل دوم (شارل تاس) ۸۴۰ ۸۷۷ پسر لوئی یکم
لوئی دوم (لوئی الکن) ۸۷۷ ۸۷۹ پسر شارل دوم
لوئی سوم ۸۷۹ ۸۸۲ پسر لوئی دوم
کارلمان دوم ۸۸۲ ۸۸۴ پسر لوئی دوم
شارل سوم (شارل فربه) ۸۸۵ ۸۸۸ فرزند لوئی ژرمن

دودمان روبری

ویرایش
نام دوران خویشاوندی
از تا
اودوی فرانسه ۸۸۸ ۸۹۸ پسر روبر مستحکم
نام دوران خویشاوندی
از تا
شارل ساده ۸۹۸ ۹۲۲ پسر لوئی دوم

دودمان روبری

ویرایش
نام دوران خویشاوندی
از تا
روبر یکم ۹۲۲ ۹۲۳ پسر روبر مستحکم

دودمان بوسونیایی

ویرایش
نام دوران خویشاوندی
از تا
رودولف ۹۲۳ ۹۳۶ پسر ریچارد / داماد روبر یکم
نام دوران خویشاوندی
از تا
لوئی چهارم ۹۳۶ ۹۵۴ پسر شارل ساده
لوتار ۹۵۴ ۹۸۶ پسر لوئی چهارم
لوئی پنجم ۹۸۶ ۹۸۷ پسر لوتار
کاپتی (شاخه اصلی)
نام دوران خویشاوندی
از تا
هوگو کاپه ۹۸۷ ۹۹۶ نوه روبر یکم / پسر هوگ کبیر
روبر دوم ۹۹۶ ۱۰۳۱ پسر هوگ کاپه
هانری یکم ۱۰۳۱ ۱۰۶۰ پسر روبر دوم
فیلیپ یکم ۱۰۶۰ ۱۱۰۸ پسر هانری یکم
لوئی ششم ۱۱۰۸ ۱۱۳۷ پسر فیلیپ یکم
لوئی هفتم ۱۱۳۷ ۱۱۸۰ پسر لوئی ششم
فیلیپ دوم ۱۱۸۰ ۱۲۲۳ پسر لوئی هفتم
لوئی هشتم ۱۲۲۳ ۱۲۲۶ پسر فیلیپ دوم
لوئی نهم ۱۲۲۶ ۱۲۷۰ پسر لوئی هشتم
فیلیپ سوم ۱۲۷۰ ۱۲۸۵ پسر لوئی نهم
فیلیپ چهارم ۱۲۸۵ ۱۳۱۴ پسر فیلیپ سوم
لوئی دهم ۱۳۱۴ ۱۳۱۶ پسر فیلیپ چهارم
ژان یکم ۱۳۱۶ ۱۳۱۶ پسر لوئی دهم
فیلیپ پنجم ۱۳۱۶ ۱۳۲۲ پسر فیلیپ چهارم
شارل چهارم ۱۳۲۲ ۱۳۲۸ پسر فیلیپ چهارم
نام دوران خویشاوندی
از تا
فیلیپ ششم ۱۳۲۸ ۱۳۵۰ نوه فیلیپ سوم / پسر شارل، کنت والوآ
ژان دوم ۱۳۵۰ ۱۳۶۴ پسر فیلیپ ششم
شارل پنجم ۱۳۶۴ ۱۳۸۰ پسر ژان دوم
شارل ششم ۱۳۸۰ ۱۴۲۲ پسر شارل پنجم
نام دوران خویشاوندی
از تا
هنری ششم انگلستان ۱۴۲۲ ۱۴۵۳ نوه دختری فیلیپ چهارم
نام دوران خویشاوندی
از تا
شارل هفتم ۱۴۲۲ ۱۴۶۱ پسر شارل ششم
لوئی یازدهم ۱۴۶۱ ۱۴۸۳ پسر شارل هفتم
شارل هشتم ۱۴۸۳ ۱۴۹۸ پسر لوئی یازدهم
لوئی دوازدهم ۱۴۹۸ ۱۵۱۵ نتیجه شارل پنجم
فرانسوای یکم ۱۵۱۵ ۱۵۴۷ نبیره شارل پنجم
هانری دوم ۱۵۴۷ ۱۵۵۹ پسر فرانسوای یکم
فرانسوای دوم ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ پسر هانری دوم
شارل نهم ۱۵۶۰ ۱۵۷۴ پسر هانری دوم
هانری سوم ۱۵۷۴ ۱۵۸۹ پسر هانری دوم
نام دوران خویشاوندی
از تا
هانری چهارم ۱۵۸۹ ۱۶۱۰ از نوادگان لوئی نهم / پسر آنتوان، پادشاه ناوار
لوئی سیزدهم ۱۶۱۰ ۱۶۴۳ پسر هانری چهارم
لوئی چهاردهم ۱۶۴۳ ۱۷۱۵ پسر لوئی سیزدهم
لوئی پانزدهم ۱۷۱۵ ۱۷۷۴ نتیجه لوئی چهاردهم / پسر لوئی، دوک بورگوندی
لوئی شانزدهم ۱۷۷۴ ۱۷۹۲ نوه لوئی پانزدهم / پسر لوئی، دوفن فرانسه
لوئی هفدهم ۱۷۹۳ ۱۷۹۵ پسر لوئی شانزدهم
نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون یکم ۱۸۰۴ ۱۸۱۴ بنیانگذار دودمان بناپارت
نام دوران خویشاوندی
از تا
لوئی هجدهم ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ نوه لوئی پانزدهم / پسر لوئی، دوفن فرانسه
نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون یکم ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ بنیانگذار دودمان بناپارت
ناپلئون دوم ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ پسر ناپلئون یکم
نام دوران خویشاوندی
از تا
لوئی هجدهم ۱۸۱۵ ۱۸۲۴ نوه لوئی پانزدهم / پسر لوئی، دوفن فرانسه
شارل دهم ۱۸۲۴ ۱۸۳۰ نوه لوئی پانزدهم / پسر لوئی، دوفن فرانسه
لوئی نوزدهم ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ پسر شارل دهم
آنری پنجم ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ نوه شارل دهم / پسر شارل فردیناند

دودمان اورلئان، فرمانروایی ژوئیه

ویرایش
نام دوران خویشاوندی
از تا
لوئی فیلیپ یکم ۱۸۳۰ ۱۸۴۸ نواده لوئی سیزدهم از شاخه اورلئان
نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون سوم ۱۸۵۲ ۱۸۷۰ برادرزاده ناپلئون یکم / پسر لوئی بناپارت

همچنین ببینید

ویرایش

فهرست ملکه‌های فرانسه

منابع

ویرایش