فهرست بازیکنان ایرانی در لیگ فوتبال قطر

۶۴ بازیکن ایرانی سابقه بازی در باشگاه‌های قطر را دارند و علی کریمی شصت و پنجمین لژیونر فوتبال ایران در این کشور کوچک واقع در خلیج فارس است.

اولین بازیکن ایرانی حاضر در لیگ قطر عبدالرضا برزگری است که در سال ۱۳۶۰ در باشگاه القطر بازی می‌کرد.

اولین بازیکن خارجی آقای گل لیگ قطر فرشاد پیوس است که با زدن ۹ گل به این مقام رسید.

القطرویرایش

العربیویرایش

الریانویرایش

الاهلیویرایش

الدحیلویرایش

الغرافهویرایش

السدویرایش

الوکرهویرایش

الشمالویرایش

السیلیهویرایش

ام صلالویرایش

الخریطیاتویرایش

الشحانیهویرایش

الخورویرایش

المسیمیرویرایش

المعیذرویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش