تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورها بر اساس سرانه مخارج مصرف نهایی خانوار»