حزب ناسیونال‌سوسیالیست کارگران آلمان - زبان‌های دیگر