۱۰۰۰۰ (عدد)

۱۰۰۰۰ یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۹۹۹ و قبل از ۱۰۰۰۱ قرار دارد. در فارسی به آن بیوَر (biwar) هم می‌گویند. چنانچه فردوسی در شاهنامه می‌گوید:

→ ۹٬۹۹۹ ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۱ ←
اصلیده هزار
ترتیبیده هزارمین
تجزیه۲۴ × ۵۴
یونانی
رومی
X
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۲۰۱۱۰۱۳
پایه ۴۲۱۳۰۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۰۰۵
پایه ۶۱۱۴۱۴۴۶
پایه ۸۲۳۴۲۰۸
پایه ۱۲۵۹۵۴۱۲
پایه ۱۶۲۷۱۰۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۰۲۰
پایه ۳۶۷PS۳۶
فارسی۱۰۰۰۰
کجا بیور از پهلوانی شماربود بر زبان دری ده هزار