۱۰۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 10000 (عدد))

۱۰۰۰۰ به حروف ده هزار یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۹۹۹ و قبل از ۱۰۰۰۱ قرار دارد.

→ ۹٬۹۹۹ ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۱ ←
اصلیده هزار
ترتیبیده هزارمین
تجزیه۲۴ × ۵۴
یونانی
رومی
X
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۲۰۱۱۰۱۳
پایه ۴۲۱۳۰۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۰۰۵
پایه ۶۱۱۴۱۴۴۶
پایه ۸۲۳۴۲۰۸
پایه ۱۲۵۹۵۴۱۲
پایه ۱۶۲۷۱۰۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۰۲۰
پایه ۳۶۷PS۳۶
فارسی۱۰۰۰۰