۳۰۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 30000 (عدد))

۳۰۰۰۰ به حروف سی هزار یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۹۹۹۹ و قبل از ۳۰۰۰۱ قرار دارد.

→ ۲۹٬۹۹۹ ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۱ ←
اصلیسی هزار
ترتیبیسی هزارمین
تجزیه۲۴ × ۳ × ۵۴
یونانی
رومی
XXX
پایه ۲۱۱۱۰۱۰۱۰۰۱۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۲۰۱۱۰۱۰۳
پایه ۴۱۳۱۱۰۳۰۰۴
پایه ۵۱۴۳۰۰۰۰۵
پایه ۶۳۵۰۵۲۰۶
پایه ۸۷۲۴۶۰۸
پایه ۱۲۱۵۴۴۰۱۲
پایه ۱۶۷۵۳۰۱۶
پایه ۲۰۳F۰۰۲۰
پایه ۳۶N۵C۳۶
فارسی۳۰۰۰۰