۵۰۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 50000 (عدد))

۵۰۰۰۰ به حروف پنجاه هزار یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۹۹۹۹ و قبل از ۵۰۰۰۱ قرار دارد.

→ ۴۹٬۹۹۹ ۵۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۱ ←
اصلیپنجاه هزار
ترتیبیپنجاه هزارمین
تجزیه۲۴ × ۵۵
یونانی
رومی
L
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۱۱۰۱۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۱۱۲۱۲۰۲۱۲۳
پایه ۴۳۰۰۳۱۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۰۰۰۵
پایه ۶۱۰۲۳۲۵۲۶
پایه ۸۱۴۱۵۲۰۸
پایه ۱۲۲۴B۲۸۱۲
پایه ۱۶C۳۵۰۱۶
پایه ۲۰۶۵۰۰۲۰
پایه ۳۶۱۲KW۳۶
فارسی۵۰۰۰۰