۴۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۹۹ و قبل از ۴۰۱ قرار دارد.

→ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ←
اصلیچهارصد
ترتیبیچهارصدمین
تجزیه۲۴ × ۵۲
یونانی
Υ´
رومی
CD
پایه ۲۱۱۰۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۲۲۱۱۳
پایه ۴۱۲۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۵
پایه ۶۱۵۰۴۶
پایه ۸۶۲۰۸
پایه ۱۲۲۹۴۱۲
پایه ۱۶۱۹۰۱۶
پایه ۲۰۱۰۰۲۰
پایه ۳۶۳۶
فارسی۴۰۰

نام سبک کواتروچنتو برگرفته از نام عدد ۴۰۰ در زبان ایتالیایی است.

منابع ویرایش