۴۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۹۹ و قبل از ۴۰۱ قرار دارد.

→ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ←
اصلی۴۰۰
ترتیبی۴۰۰م
تجزیه۲۴× ۵۲
یونانی
Υ´
رومی
CD
پایه ۲۱۱۰٬۰۱۰٬۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۲٬۲۱۱۳
پایه ۴۱۲٬۱۰۰۴
پایه ۵۳٬۱۰۰۵
پایه ۶۱٬۵۰۴۶
پایه ۸۶۲۰۸
پایه ۱۲۲۹۴۱۲
پایه ۱۶۱۹۰۱۶
پایه ۲۰۱۰۰۲۰
پایه ۳۶۳۶
عربی۴۰۰

نام سبک کواتروچنتو برگرفته از نام عدد ۴۰۰ در زبان ایتالیایی است.

منابعویرایش