۷۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۶۹۹ و قبل از ۷۰۱ قرار دارد.این عدد یک عدد مرکب است که تجزیه ی آن به عوامل اول:۲.۵.۲.۵.۷

→ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ←
اصلیهفتصد
ترتیبیهفتصدمین
تجزیه۲۲ × ۵۲ × ۷
یونانی
Ψ´
رومی
DCC
پایه ۲۱۰۱۰۱۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۲۲۱۲۲۱۳
پایه ۴۲۲۳۳۰۴
پایه ۵۱۰۳۰۰۵
پایه ۶۳۱۲۴۶
پایه ۸۱۲۷۴۸
پایه ۱۲۴A۴۱۲
پایه ۱۶۲BC۱۶
پایه ۲۰۱F۰۲۰
پایه ۳۶JG۳۶
فارسی۷۰۰