۵۰۰ (پنج صد یا پانصد) یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۹۹ و قبل از ۵۰۱ قرار دارد.

→ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ←
اصلی۵۰۰
ترتیبی۵۰۰م
تجزیه۲۲× ۵۳
یونانی
Φ´
رومی
D
پایه ۲۱۱۱٬۱۱۰٬۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۰٬۱۱۲۳
پایه ۴۱۳٬۳۱۰۴
پایه ۵۴٬۰۰۰۵
پایه ۶۲٬۱۵۲۶
پایه ۸۷۶۴۸
پایه ۱۲۳۵۸۱۲
پایه ۱۶۱F۴۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۲۰
پایه ۳۶DW۳۶
عربی۵۰۰