۵۰۰ (پنج صد یا پانصد) یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۹۹ و قبل از ۵۰۱ قرار دارد.

→ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ←
اصلیپنجصد
ترتیبیپانصدمین
تجزیه۲۲ × ۵۳
یونانی
Φ´
رومی
D
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۰۱۱۲۳
پایه ۴۱۳۳۱۰۴
پایه ۵۴۰۰۰۵
پایه ۶۲۱۵۲۶
پایه ۸۷۶۴۸
پایه ۱۲۳۵۸۱۲
پایه ۱۶۱F۴۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۲۰
پایه ۳۶DW۳۶
فارسیتیتیاژخصن مبنای هشت = ۰۷۶۴