ارتش ایران صفوی

ارتش ایران صفوی ارتش ایران از ۱۵۰۱ تا ۱۷۳۶ میلادی بود. ایران در این دوره یکی از امپراتوری‌های باروتی به‌شمار می‌رفت.

ارتش ایران صفوی
بنیان‌گذاری۱۵۰۱
برچیده شده۱۷۳۶
شاخه‌هاقزلباش
قورچی
غلام
توپچی
تفنگچی
رهبری
فرمانده کلحسین بیگ شاملو (نخستین)
حسینقلی خان (واپسین)
قورچی‌باشی

قوللرآغاسی

توپچی‌باشی

تفنگچی‌آغاسی
ابدال بیگ تالش (نخستین)
قاسم بیگ قاجار (واپسین)
یولقلی بیگ (نخستین)
محمدعلی (واپسین)
حمزه بیگ (نخستین)
مهدی خان (واپسین)
میرزا حسین اصفهانی (نخستین)
شاهوردی خان چشمکزیک (واپسین)
جستارهای وابسته
تاریختاریخ نظامی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش