بیگدلی طایفه ای از جانکی گرمسیر باب کیان ارثی از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری است که تاثیر به سزایی در منطقه جانکی از جمله جنگ دشت شیر به رهبری ابوالقاسم خان بختیار داشته است.

محل سکونتویرایش

عناصر نژادی بیگدلی در شهرستان های رامهرمز ( روستاهای پتک‌بیگدلی، رستم آباد، کیمه، جعفر صادق، خان کشته، دره دان، زوبیدی، بن رشید، بنی قیطاس، شابلقاسم، بنی چراغ و مالکاید)،میداوود (روستای دالان_خان نشین خوانین کیان ارثی_ (دالون))، باغملک، قلعه تل، هفتکل و ایذه ساکن هستند.

منابعویرایش

 • بیگدلی، مهدی، تاریخ بیگدلی های خوزستان، سامان دانش، چ ۱، ۱۳۸۴.
 • بختیاری، سردار اسعد، تاریخ بختیاری
 • اسکندربیک منشی، عالم آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، تهران، ۱۳۵۰ش.
 • اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان، به کوشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث، تهران، ۱۳۶۸ش.
 • امام شوشتری، محمدعلی، تاریخ جغرافیایی خوزستان، تهران، ۱۳۳۱ش.
 • امان، دیتر، بختیاری‌ها: عشایر کوه‌نشین ایرانی در پویهٔ تاریخ، ترجمهٔ محسن محسنیان، مشهد، ۱۳۶۷ش.
 • بابن، س. و فردریک هوسه، سفرنامهٔ جنوب ایران، ترجمهٔ محمدحسن اعتمادالسلطنه، به کوشش هاشم محدث، تهران، ۱۳۶۳ش.
 • بدلیسی، شرف خان، شرف‌نامه، به کوشش محمد عباسی، تهران، ۱۳۴۳ش.
 • جعفری، عباس، دائرةالمعارف جغرافیایی ایران، تهران، ۱۳۷۹ش.
 • مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، ۱۳۶۲ش.
 • دیگار، ژان پیر و اصغر کریمی، «مال: کوچک‌ترین واحد تولید، بوهون: کوچک‌ترین واحد مصرف در ایل بختیاری»، نامهٔ نور، تهران، ۱۳۵۹ش، شماره ۱۰-۱۱.
 • راولینسن، هنری، سفرنامه، ترجمهٔ سکندر امان‌اللٰهی بهاروند، تهران، ۱۳۵۶ش.
 • سردار اسعد، علیقلی و عبدالحسین سپهر، تاریخ بختیاری، به کوشش جمشید کیانفر، تهران، ۱۳۷۶ش.
 • سرشماری اجتماعی-اقتصادی عشایر کوچنده (۱۳۶۶ش)، نتایج تفصیلی، ایل بختیاری، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۶۷ش.
 • صفی‌نژاد، جواد، لرهای ایران، تهران، ۱۳۸۱ش.
 • فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۷۰ش.
 • قائم‌مقامی، جهانگیر، «عشایر خوزستان: قبایل جانکی»، یادگار، تهران، ۱۳۲۵ش، س ۳، شماره ۳، ۵، ۹، ۱۰.
 • گارثویت، ج. ر.، تاریخ سیاسی-اجتماعی بختیاری، ترجمهٔ مهراب امیری، تهران، ۱۳۷۳ش.
 • نجم الدوله، عبدالغفار، سفرنامهٔ خوزستان، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۴۱ش.
 • Field H., Contributions to the Anthropology of Iran, Chicago, 1939.