تبارنامه ساسانیان

(تغییرمسیر از دودمان ساسانی)

خاندان ساسان از خاندان‌های جنوب غربی ایران بودند که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بر ایران فرمان راندند، تا اینکه در حمله اعراب به ایران سرنگون شدند. پس از سقوط آنها، بازماندگانشان، یا حداقل کسانی که ادعا می‌کردند از تبار این خاندان هستند، بر گوشه و کنارهایی از ایران فرمان راندند که سلسله دابویه، پادوسبانیان، شروان‌شاهان از آن جمله هستند.همچنین پیروز سوم فرزند یزدگرد در سال ۶۵۸ میلادی و پس از او فرزندش نرسی (نوه یزدگرد سوم) در سال ۶۷۹ میلادی دولت پارسی زرنگ را در سیستان تاسیس و تا مدتی به نام یزدگرد سوم سکه ضرب می کردند.

تبارنامهویرایش

وه‌آفرید
ساسان
بابک پدر اردشیرزن بی‌نام
شاپوراردشیر بابکان
(224–242)
بلاش
شاپور یکم
(240–270)
اردشیر
هرمز یکم
(270–271)
بهرام یکم
(271–274)
نرسه
(293–302)
شاپور میشانشاهآدور آناهید
هرمزدهرمزدکاودابختبهرامشاپورپیروزشاپور دختک
هرمزدکبهرام دوم
(274–293)
هرمز دوم
(302–309)
هرمزد-دختک
بهرام سوم
(293)
آذرنرسه
(309)
هرمزداردشیر دوم (ساسانی)
(379–383)
شاپور دوم
(309–379)
آدورفرازگردزاماسپAsayهرمزد-دختشاپور سکانشاهشاهزاده بی‌نام
زروان‌دختشاپور سوم
(383–388)
بهرام چهارم
(389–399)
یزدگرد یکم
(399–420)
خسرو
(420)
شاپور چهارم
(420)
بهرام گور
(420–438)
نرسه
یزدگرد دوم
(438–457)
شاهزاده بی‌نام
شاهزاده بی‌نامهرمز سوم
(457–459)
پیروز یکم
(457–484)
بلاش (شاهنشاه ساسانی)
(484–488)
زریر
(† 485)
Vache II
بالین‌دخت
قباد یکم
(488–496, 498–531)
جاماسپ (ساسانی)a[›]
(496–499)
پیروزدخت
کاووس
(† 530/537)
زاماسپ
(† 532)
خشایارانوشیروان
(531–579)
نرسینیوان‌دخت
شاپورقبادپیروز
گیل گیلانشاه
نوشزادهرمز چهارم
(579–590)
ویستهمb[›]
(590/1–596 or 594/5–600)
یزدان‌دار
خسرو پرویز
(590–628)
قبادمیرهرانc[›]کهر-دختd[›]
شیرویه
(628)
آزرمی‌دخت
(630–631)
مردان‌شاه
(† 628)
جوانشیرخسرو سوم
(630)
شاپور شهروراز
(630)
پیروز دوم
(630)
خسرو پنجم
(631)
پوراندخت
(629–630, 631–632)
فرخزاد خسرو پنجم
(631)
شهریار
(† 628)
شاهزاده بی‌نام
اردشیر سوم (ساسانی)
(628–629)
هرمز ششم
(630–631)
یزدگرد سوم
(632–651)
پیروز سوم
(651–677)
بهرام هفتمایزدان‌داد
نرسی
(677–???)
خسرو ششم

منابعویرایش