فهرست پادشاهان اسطوره‌ای ایران

فهرست ویکی‌مدیا

این فهرست شامل نام‌های پادشاهان اسطوره‌ای ایران است. درتهیه این فهرست از نسخه‌های شاهنامهٔ فردوسی برپایهٔ چاپ مسکو،[۱] و نیز تصحیح جلال خالقی مطلق[۲] استفاده شده‌است.

فهرست پادشاهان اسطوره‌ای ایران ویرایش

چیدمان (پادشاه ایران) چیدمان (پادشاه دودمان) پادشاه نگاره پادشاهی پدر
پیشدادیان
۱ ۱ کیومرث   ۳۰ سال
(۰–۳۰)
ندارد
۲ ۲ هوشنگ   ۴۰ سال
(۳۰–۷۰ پس از کیومرث)
سیامک
۳ ۳ طهمورث   ۳۰ سال
(۷۰–۱۰۰ پس از کیومرث)
هوشنگ
۴ ۴ جمشید   ۷۰۰ سال
(۱۰۰–۸۰۰ پس از کیومرث)
طهمورث
۵ ۵ ضحاک   ۱۰۰۰ سال
(۸۰۰–۱۸۰۰ پس از کیومرث)
مرداس
۶ ۶ فریدون   ۵۰۰ سال
(۱۸۰۰–۲۳۰۰ پس از کیومرث)
آبتین
۷ ۷ منوچهر   ۱۲۰ سال
(۲۳۰۰–۲۴۲۰ پس از کیومرث)
پشنگ
۸ ۸ نوذر   ۷ سال
(۲۴۲۰–۲۴۲۷ پس از کیومرث)
منوچهر
۹ ۹ زَوْ   ۵ سال
(۲۴۲۷–۲۴۳۲ پس از کیومرث)
تهماسپ
کیانیان
۱۰ ۱ کی‌قباد   ۱۰۰ سال
(۲۴۳۲–۲۵۳۲ پس از کیومرث)
منوچهر
۱۱ ۲ کی‌کاووس   ۱۲۰ سال
(۲۵۳۲–۲۶۵۲ پس از کیومرث)
کی‌اپیوه (در اوستا)
کی‌قباد (در شاهنامه)
۱۲ ۳ کی‌خسرو   ۶۰ سال
(۲۶۵۲–۲۷۱۲ پس از کیومرث)
سیاوش
۱۳ ۴ کی‌لهراسپ   ۱۲۰ سال
(۲۷۱۲–۲۸۳۲ پس از کیومرث)
اَوْرَنْد
۱۴ ۵ کی‌گشتاسپ   ۱۲۰ سال
(۲۸۳۲–۲۹۵۲ پس از کیومرث)
کی‌لهراسپ
۱۵ ۶ کی‌بهمن   ۶۰ سال
(۲۹۵۲–۳۰۱۲ پس از کیومرث)
اسفندیار
۱۶ ۷ همای چهرزاد   ۳۲ سال
(۳۰۱۲–۳۰۴۴ پس از کیومرث)
کی‌بهمن
۱۷ ۸ داراب   ۱۲ سال
(۳۰۴۴–۳۰۵۶ پس از کیومرث)
کی‌بهمن
۱۸ ۹ دارا   ۱۴ سال
(۳۰۶۵–۳۰۷۰ پس از کیومرث)
داراب
۱۹ ۱۰ اسکندر   ۱۴ سال
(۳۰۷۰–۳۰۸۴ پس از کیومرث)
داراب

جلال خالقی مطلق ابیات مربوط به پادشاهی گرشاسپ را الحاقی و غیر اصیل می‌داند، و این ابیات را در نسخهٔ تصحیحی خود ندارد؛ زیرا که این ابیات در نسخه‌های فلورانس (۶۱۴ هجری) و استانبول (۷۳۱ هجری) نیست و در ترجمهٔ عربی بنداری هم نیامده است. و همچنین با توجه به اشعار شاهنامه پس از درگذشت زَوْتهماسپ، ایران بی‌شاه می‌ماند و ایرانیان به زال پناه می‌برند و از زابل، زال و رستم و سپاه ایران برای مقابله با افراسیاب می‌شتابند.[۳]

 
گاه‌شماری پادشاهان اسطوره‌ای ایران بر پایهٔ منابع ایرانی و بر اساس پژوهش جهانشاه درخشانی[۴]

تبارنامهٔ ویرایش

تبارنامهٔ پیشدادیان ویرایش

گیومرث
سیامک
هوشنگ
تهمورث
جمشیدمرداسگرشاسپ
آبتینفرانکضحاکنریمان
ارنوازفریدونشهرنازمهراب کابلیسین‌دختسام
کیانوش برادر فریدونماه آفریدایرجسهیسلمتوررودابهزال
پشنگ داماد ایرجدختر ایرجپشنگ شاه تورانرستمتهمینه
منوچهرگرسیوزافراسیاباغریرثسهراب
نوذرتهماسپ برادر نوذر
توسگستهمزو
گرشاسپ (پسر زو)

تبارنامهٔ کیانیان ویرایش

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پانویس ویرایش

  1. شاهنامه، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس
  2. شاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن
  3. گل رنج‌های کهن، برگزیده مقالات دربارهٔ شاهنامه فردوسی، دکتر جلال خالقی مطلق، به کوشش علی دهباشی، انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن ۱۳۹۷
  4. آریاییان، مردم کاشی، امرد، پارس و دیگر ایرانیان، جهانشاه درخشانی، ۱۳۸۲، صفحه ۶۸۹