فهرست شاهان اسطوره‌ای شاهنامه

این فهرست شامل نام‌های شاهان اسطوره‌ای ایران است. درتهیه این فهرست از نسخه‌های شاهنامه فردوسی برپایه چاپ مسکو [۱]، و نیز تصحیح جلال خالقی مطلق[۲] استفاده شده‌است.

یک فرش کاشانی از دوران قاجار که دورتادور آن نقش شاهان اسطوره‌ای شاهنامه قرار گرفته‌اند. درمیانه آن، نقش چندتن از شاهان تاریخی ایران قرار دارد.

شاهان پیشدادی [۳]

 1. کیومرث
 2. سیامک
 3. هوشنگ
 4. تهمورث
 5. جمشید
 6. ضحاک
 7. فریدون
 8. ایرج
 9. منوچهر
 10. نوذر
 11. زو
 12. گرشاسپ

تبارنامه

کیومرث
سیامک
هوشنگ
تهمورث
جمشیدمرداسگرشاسپ
آبتینفرانکضحاکنریمان
ارنوازفریدونشهرنازمهراب کابلیسین‌دختسام
برادرزاده فریدونایرجسلمتوررودابهزال
پشنگماه آفریدپشنگرستمتهمینه
منوچهرگرسیوزافراسیاباغریرثسهراب
نوذرتهماسپ
توسگستهمزو
گرشاسپ

شاهان کیانی

 1. کی‌قباد
 2. کی‌کاووس
 3. کی‌خسرو
 4. لهراسپ
 5. گشتاسپ
 6. بهمن
 7. همای
 8. داراب
 9. دارا
 10. اسکندر

تبارنامه


اشکانیان

ساسانیان

 1. اردشیر بابکان
 2. شاپور پسر اردشیر
 3. اورمزد شاپور
 4. بهرام اورمزد
 5. بهرام بهرام
 6. بهرام بهرامیان
 7. نرسی بهرام
 8. اورمزد نرسی
 9. شاپور ذوالاکتاف
 10. اردشیر نکوکار
 11. شاپور پسر شاپور
 12. بهرام شاپور
 13. یزدگرد شاپور
 14. بهرام گور
 15. یزدگرد پسر بهرام گور
 16. هرمز
 17. پیروز یزدگرد
 18. بلاش پیروز
 19. قباد
 20. نوشین‌روان
 21. هرمزد
 22. خسرو پرویز
 23. شیرویه
 24. اردشیر شیروی
 25. فرآیین
 26. پوران‌دخت
 27. آزرم‌دخت
 28. فرخزاد خسرو
 29. یزدگرد سوم

منابع

پانویس

 1. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس
 2. شاهنامه فردوسی، تصحيح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن
 3. شهیدی مازندرانی، حسین (۱۳۷۷فرهنگ شاهنامه (نام کسان و جای‌ها)، تهران: نشر بلخ