فهرست مادران شاهان صفوی

این فهرست شامل مادران ۹ تن پادشاه امپراتوری صفوی و ده نسل حکومت این پادشاهان به مدت ۲۴۰ سال تا سقوط صفویه و ۵ پادشاه پس از سقوط است.

ردیف نام فرزند قومیت محل زندگی
ایران صفوی
۱ حلیمه بیگم[الف] شاه اسماعیل یکم نیمه یونانی، نیمه ترکمن[۱] اردبیل،
اق قویونلو
۲ تاجلی بیگم[ب] شاه طهماسب یکم ترکمن[۲] اردبیل، قزوین،
امپراتوری صفوی
۳ سلطانم بیگم شاه محمد خدابنده
و شاه اسماعیل دوم
ترکمن قزوین،
امپراتوری صفوی
۴ خیرالنساء بیگم شاه عباس یکم مازندرانی قزوین،
امپراتوری صفوی
۵ دلارام خانم شاه صفی گرجی[۳] پادشاهی کارتالی،
اصفهان،
امپراتوری صفوی
۶ آنا خانم شاه عباس دوم چرکسی[۴]
اصفهان،
امپراتوری صفوی
۷ نکهت خانم شاه سلیمان چرکسی[۵] اصفهان،
امپراتوری صفوی
۸ نامشخص شاه سلطان حسین چرکسی[۶] اصفهان،
امپراتوری صفوی
پس از سقوط اصفهان
۹ نامشخص شاه طهماسب دوم گرجی اصفهان،
امپراتوری صفوی
۱۰ شاهپوری بیگم شاه عباس سوم خاندان خلیفه‌سلطان امپراتوری صفوی
۱۱ دختر میرزا ابراهیم خلیفه‌سلطانی شاه احمد خاندان خلیفه‌سلطان اصفهان،
امپراتوری صفوی
پس از مرگ نادرشاه افشار
۱۲ شهربانو بیگم[۷] شاه سلیمان دوم خاندان صفوی مشهد،
امپراتوری صفوی
۱۳ خان آغا بیگم یا مریم بیگم[۷] شاه اسماعیل سوم خاندان صفوی اصفهان،
امپراتوری صفوی

جستارهای وابسته ویرایش

یادداشت‌ها ویرایش

  1. با نام‌های عالم‌شاه بیگم و مارتا هم شناخته می‌شود.
  2. تاجلو بیگم و شاه‌بیگی خانم هم ذکر شده‌است.

منابع ویرایش

ارجاعات ویرایش

  1. Peter Charanis. "Review of Emile Janssens' Trébizonde en Colchide", Speculum, Vol. 45, No. 3,, (Jul. , 1970), p. 476
  2. Women in Iran: From the Rise of Islam to 1800 ed. Nashat and Beck (University of Illinois Press, 2003) p.145
  3. Sussan Babaie and others: Slaves of the Shah (I.B. Tauris, 2003) p.104
  4. Andrew J. Newman Safavid Iran (I.B.Tauris) p.81
  5. Newman 2008, pp. 55, 93, 100.
  6. Matthee 2012.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ Kissling, H. J.; Spuler, Bertold; Barbour, N.; Trimingham, J. S.; Braun, H.; Hartel, H. (August 1, 1997). The Last Great Muslim Empires. BRILL. p. 210. ISBN 978-9-004-02104-4.

مآخذ ویرایش