باز کردن منو اصلی

فهرست موضوعات در آناتومی گری: رویان‌شناسی

در این مقاله فهرست موضوعات فصل اول کتاب آناتومی گری نسخهٔ ۱۹۱۸ میلادی موجود است.

محتویات

The یوکاریوت (آناتومی گری 2)ویرایش

The تخمک (آناتومی گری 3)ویرایش

The اسپرم (آناتومی گری 4)ویرایش

بارورسازی of the تخمک (آناتومی گری 5)ویرایش

Segmentation of the fertilized تخمک (آناتومی گری 6)ویرایش

The neural groove and tube (آناتومی گری 7)ویرایش

The notochord (آناتومی گری 8)ویرایش

The primitive segments (آناتومی گری 9)ویرایش

separation of the رویان (آناتومی گری 10)ویرایش

The yolk-sac (آناتومی گری 11)ویرایش

Development of the fetal membranes and جفت (کالبدشناسی) (آناتومی گری 12)ویرایش

The branchial region (آناتومی گری 13)ویرایش

Development of the body cavities (آناتومی گری 14)ویرایش

The form of the رویان at different stages of its growth (آناتومی گری 15)ویرایش

جستارهای وابستهویرایش